آثار اخروی محبت به ‌خداوند از دیدگاه قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf395.81 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره دهم، پياپي 265 (ويژة علوم قرآني)

مجيد عباسي / کارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     yamohammad.yazahra@gmail.com
اسماعیل سلطانی بیرامي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     soltani@qabas.net
دريافت: 21/2/98                    پذيرش: 19/7/98
چکيده
از اموری که به‌طور قطع در رسیدن انسان به ‌سعادت ابدی و برخورداری از مواهب اخروی مؤثر است، محبت به‌ خدای متعال است. ازاين‌رو، بررسي آثار اخروی محبت به‌ خدا، داراي اهميت ویژه است. اين مقاله با روش تفسیر موضوعی و با استفاده از منابع تفسیری و با تأکید بر تفسیر المیزان، به ‌بيان آثار و لوازمِ اخروی محبت انسان به ‌خدا پرداخته و به اين نتيجه رسيده که با توجه به آیات قرآن، محبت به‌ خدا همان‌گونه که آثار متعددی در حیات دنیایی انسان دارد، آثار متعدد اخروی را نیز به ‌دنبال دارد. مُحب خدا در سرای ابدی به‌ جوار خدای سبحان نایل می‌شود و در پرتو آن، نعمت‌ها و مواهبی نظیر آمرزش گناهان، رهایی از آتش جهنم، نیل به ‌نعمت‌های بهشتی، رضوان الهی و اجابت هر نوع درخواست نصیبش می‌گردد.
کليدواژه‌ها: محبت به ‌خدا، قرآن، قرب الهی، آثار محبت، رضوان الهی.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
265
شماره صفحه: 
13