نقش اعتباري بودن مالکیت و امانی بودن اموال انسان در بازتوزیع ثروت از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf381.44 کیلو بایت

سال بيست و هشتم ـ  شماره دهم، پياپي 265 (ويژة علوم قرآني)

حسین ناگهي/ کارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     Hng1364@Gmail.com
مصطفی کریمی/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     karimi@qabas.net
دريافت: 23/3/98                    پذيرش: 8/7/98
چکيده
توزیع مجدد ثروت به سیاست‌هایی گفته می‌شود که برای کاهش نابرابری درآمدی و فرصت‌های اقتصادی و به ‌منظور پیشبرد «توسعه» پیش‌بینی ‌شده است. اين مقاله درصدد است به روش تحليلي ـ توصيفي نقش اعتباري بودن مالکيت انسان و امانی بودن اموال براي توزيع مجدد ثروت را بررسي نمايد. مالکیت رابطه‌ای خاص میان مالک و مِلک است که امکان تصرف مالک در مِلک به سبب آن مهیا می‌شود. هدف از اين بررسي نشان دادن ايجاد زمينه براي از میان رفتن فقر در جامعه از طريق ایجاد باور به اعتباري بودن مالکيت انسان و اماني بودن ثروت در دست وي هست. روش ارائه مباحث توصیفی ـ تحلیلی، به شیوة تفسیر موضوعی، با بررسی دلالت آیات است. نتیجه به‌دست‌آمده این است که باور به اعتباري بودن مالکيت انسان و امانت الهي دانستن ثروت، موجب می‌شود ثروتمندان به نیاز افراد کم‌‌درآمد توجه کرده و برای رفع نیازهای معیشتی آنها اقدام کنند که آن را عمل بازتوزیع ثروت می‌نامند.
كليدواژه‌ها: قرآن، توزیع مجدد ثروت، مالکیت اعتباری، مالکيت حقيقی، امانت.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
265
شماره صفحه: 
35