بررسی بعد اجتماعی مسئولیت‌گریزی از نگاه قرآن و ‌روان‌شناسی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

محمود حسنی/ كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه معارف اسلامی    m.hasani.5506@gmail.com
حسین صابری راد / دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    saberirad313@gmail.com
ابوالحسن حقاني / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    haghani@qabas.net
دريافت: 7/7/98                    پذيرش: 23/10/98
چکيده
مسئولیت‌پذیري در قرآن به مفهوم تکلیف‌شناسی و ضابطه‌پذیري و تهعدباوري، ریشه در فطرت و وجدان آدمی دارد و سایة روشنی از آن به صورت کلی در ضمیر و باطن انسان نهاده شده و از باورهاي وجدان و عقل آدمی است .انسانی که تحت تأثیر تربیت‌هاي قرآنی قرار گرفته، مسئولیت‌هاي خویش را مي‌شناسد و مسئولیت‌پذیر است .این انسان به مدد قوه تمیز و تشخیص و وجدان آگاه خود حریم حق و حقوق‌ها را رعایت می‌کند، نسبت به همگان احساس تعهد و مسئولیت می‌کند، و از هرگونه تجاوزگري و قانون‌شکنی و مسئولیت‌گریزی مي‌پرهیزد. پژوهش حاضر به هدف شناسايي بررسی مسئولیت‌گریزی اجتماعی از نگاه قرآن و ‌روان‌شناسي تدوين شد. روش پژوهش در اين تحقيق تحليل محتوا است و با مراجعه به منابع ‌روان‌شناسي و اسلامي به مفهوم‌شناسي و شناسايي شيوه‌هاي آن براساس اسناد موجود در اين منابع پرداخته است. ابتدا ابعاد و عوامل زمینه‌ساز شناختی، عاطفی و رفتاری مسئولیت‌گریزی مورد بررسی قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که مسئولیت‌گریزی، بیانگر آن است که انسان موجودی اجتماعی است و زندگی اجتماعی، منشأ حقوق و تکالیف معینی است که انسان با توجه به کرامت و مسئولیت خویش باید آنها را راعایت کند تا زمینه‌ساز تحقق عدالت اجتماعی باشد؛ والا با مسئولیت‌گریزی، زمینه‌ساز فساد اجنماعی خواهد شد.
کلیدواژه‌ها: مسئولیت، مسئولیت‌گریزی، اجتماعی، قرآن، ‌روان‌شناسی.
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
45