بررسی مناقشه طبیعت ـ تربیت در ساخت شخصیت براساس منابع اسلامی و روان‌شناختی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

مهدی رودبارانی/ کارشناس ارشد روان‌شناسی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره    rodbarani7462@gmail.com
ابوالقاسم بشیری/ استاديار گروه روان‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     bashiri@iki.ac.ir
دريافت: 23/4/98                    پذيرش: 2/7/98
چکيده
شخصیت اصلی‌ترین ساختار روان‌شناختی انسان و مهم‌ترین دستاورد علم روان‌شناسی محسوب می‌گردد، اما اينكه شخصیت چگونه و تحت تأثیر چه عواملی ساخته می‌شود و آیا عوامل سرشتی و وراثتی نقش مهم‌تری در ساخت شخصیت انسان دارند یا عوامل محیطی؟ به مناقشه «طبیعت ـ تربیت» مشهور است؛ ازجمله مسایلی است، که سال‌ها ذهن روان‌شناسان شخصیت را به خود مشغول نموده و پژوهش‌های فراوانی را موجب شده است. موضوعی که یافتن پاسخی معقول و مقبول برای آن هدفی است که، پژوهش حاضر به منظور دستیابی به آن انجام گرفته است. در این پژوهش، محقق با روش تحلیلی ـ تفسیری و با بررسی سیر تحولات و رویکردهای مختلف به این مسئله در کنار هم گذاشتن و تجزیه و تحلیل آنها و مراجعه به منابع اسلامی و بررسی دیدگاه اسلام نسبت به ساخت شخصیت، چنین نتیجه‌گیری کرده که جهت‌گیری صحیح در قبال این مسئله بررسی آن در سطح جمعیت است نه سطح درون‌فردی. همچنین در منابع اسلامی هم شواهدی در تأیید تأثیرات عوامل سرشتی و هم عوامل محیطی وجود دارد. اما، این عوامل صرفاً مواد اولیه و مقدماتی برای تحول شخصیت انسان هستند و از نظر اسلام عامل اصلی در این زمینه «اراده» انسان می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: ساخت‌شخصیت، طبیعت و تربیت، ژنتیک‌رفتاری، منابع اسلامی، اراده.
 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
67