بررسی تصویر شیعۀ امامیه در دایرة‌المعارف جدید کاتولیک

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 267 (ويژة كلام)

حامد نظرپور / استادیار ادیان و عرفان، گروه معارف اسلامي دانشگاه اصفهان     h.nazarpour@ltr.ui.ac.ir
زهرا ابراهیمی / دانشجوی كارشناسي ارشد شیعه‌شناسی، گروه معارف اسلامي دانشگاه اصفهان     z.ebrahimi6@mihanmail.ir
دريافت: 4/2/98                    پذيرش: 6/7/98
چکيده
بخشی از تلاش‌های اسلام‌پژوهان غربی در حوزۀ شیعه‌شناسی است که در قالب دایرة‌المعارف نیز ارائه می‌شود. دایرة‌المعارف‌‌ها به دلیل مرجع بودنشان و مخاطبان گستردۀ آنها نقش برجسته‌ای دارند. یکی از دایرة‌المعارف‌های معتبر انگلیسی زبان در حوزۀ دین‌پژوهی، دایرة‌المعارف جدید کاتولیک است. بخشی از مقالات این دایرة‌المعارف به معرفی تشیع اختصاص دارد. هدف این مقاله بررسی و نقد معرفی شیعۀ امامیه در دایرة‌المعارف جدید کاتولیک است. روش این پژوهش، اسنادی ـ تحلیلی و براساس منابع کتابخانه‌ای است. تصویری که این دایرة‌المعارف در مقالات خود از شیعۀ امامیه ارائه می‌دهد، کامل نیست و قابل نقد است؛ هرچند، بخشی از مطالب آن در معرفی کلی تشیع و آموزه‌های آن صحیح است. علی‌رغم اهمیت و نقش امامیه، مقالۀ مستقلی به آن اختصاص نیافته است. ادعای مطرح‌شده دربارۀ عدم تعیین جانشین توسط پیامبر صلب الله علیه و آله وسلم و عدم اصالت باور به مهدویت در منابع اسلامی صحیح نیست. نویسندگان به منابع دست اول مراجعه نکرده‌اند.
کلیدواژه‌ها: شیعۀ امامیه، دایرة‌المعارف جدید کاتولیک، حضرت مهدی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
267
شماره صفحه: 
55