مؤلفه‌ها، معیارها و شاخص‌های مردم‌محوری در اقتصاد مقاومتی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf351.16 کیلو بایت

* علی قاسمی/ کارشناس ارشد اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره        al313gh@gmail.com
سیدمحمدکاظم رجایی رامشه/ دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    smk_rajaee@yahoo.co.uk
دريافت: 24/12/98                    پذيرش: 11/03/99
چکيده
اقتصاد مقاومتی ساختاری مردم‌محور دارد. برای فهم دقیق این ساختار و در نتیجه اعمال آن در اقتصاد کشور، با روش تحقیق توصیفی و تحلیل متون مؤلفه‌های آن کشف شد. حکومت اسلامی در نقش مکمل این ساختار، وظایفی حاکمیتی بر عهده دارد که آنها را می‌توان به سه دسته کلی برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت تقسیم کرد. در فضایی که مردم تصدی تمامی فعالیت‌های اقتصادی را به عهده دارند و دولت فقط اعمال حاکمیت می‌کند، مؤلفه‌های ساختار مردم‌محور اقتصاد عبارتند از: 1. تصمیم‌گیری و اراده مردم؛ 2. سرمایه‌گذاری مردمی؛ 3. مدیریت مردمی بنگاه‌های اقتصادی.    
با سه معیار سهولت حضور مردم در اقتصاد، تمایل مردم به کسب و کار خصوصی، و عدالت تخصیصی و توزیعی در میان مردم می‌توان وجود ساختار مردم‌محور را در اقتصاد تشخیص داد. شاخص‌های تعیین‌کنندة درجة این ساختار در یک نظام اقتصادی عبارتند از: نرخ بیکاری (نسبت نیروهای فعال جویای کار به کل نیروهای فعال اقتصادی)، نسبت شاغلین در بخش غیردولتی به کل شاغلین، نسبت شاغلین مالک به کل شاغلین، و نسبت شاغلینی که نقش مدیریتی دارند به کل شاغلین.
کليدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی، ساختار مردم‌محور، مؤلفه‌ها، اراده مردم، سرمایه مردم، مدیریت مردمی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
61
صفحه شروع مقاله: 
61
صفحه پایان مقاله: 
69