معناشناسی ارزش

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf260.6 کیلو بایت

* زهیر بلندقامت‌پور / دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    zbolandghamat@yahoo.com
سيدمحمدمهدي نبويان / دکتري فلسفه تطبيقي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    smm.nabavian@yahoo.com
دريافت: 16/12/98                    پذيرش: 10/04/99
چکيده
فلسفه‌های مضاف گونه‌های مختلفی‌اند که «فلسفه ارزش» یکی از آنهاست. در فلسفه ارزش، مباحث مختلفی مطرح است که ازجمله مهم‌ترین آنها، «معناشناسی ارزش» می‌باشد. این مقاله درصدد است به روش تحليلي ـ توصيفي تعریف دقیق و جامعی از معنای ارزش ارائه دهد. ازاین‌رو، ابتدا تعریف ارزش بیان شده است. سپس با تحلیل معنای ارزش، این نتیجه حاصل آمد که ارزش، مشترک لفظی میان مطلوبیت و مقدار است. ازآنجاکه معنای موردنظر در فلسفه ارزش، مطلوبیت است، این مقاله درصدد تبیین معنای مطلوبیت، لوازم و نتایج آن برآمده است. پس از آن نیز حقیقی یا اعتباری بودن معنای ارزش، معقول اول یا ثانی بودن و نیز متواطی یا مشکک بودن آن مورد بحث قرار گرفته است. در انتها نیز آنچه می‌تواند موصوف ارزش قرار گیرد، تبیین شده است.
کلیدواژه‌ها: ارزش، مطلوبیت، مقدار، نسبت.

 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
273
شماره صفحه: 
11
صفحه شروع مقاله: 
11
صفحه پایان مقاله: 
18