بررسی وجوه دلالت وحدت مفهومی وجود بر وحدت حقیقت آن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf230.4 کیلو بایت

* یاسر حسین‌پور/ دانشجوی دکتری فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    hoseinpour.yaser@gmail.com
احمد سعیدی/ استادیار گروه عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    ahmadsaeidi67@yahoo.com
دريافت: 30/01/99                    پذيرش: 12/04/99
چکيده
اعتقاد به وحدت مفهومی وجود اعتقادی فراگیر و مورد قبول همه فلاسفة اسلامی است. ایشان بر این باورند که وجود علی‌رغم کثرت مشهود در عالم تحقق، دارای مفهومی واحد در ذهن است که به ‌صورت مشترک بر همه مصادیق آن صدق می‌کند. ضمن آنکه اغلب ایشان وحدت مفهومی وجود را دال بر وحدت حقیقت آن دانسته‌اند و حتی بعضی اعتقاد به بداهت این دلالت دارند. البته وجوه متعددی بر دلالت وحدت مفهومی وجود بر وحدت حقیقت آن ذکر شده که در این مقاله به روش تحليلي ـ‌ توصيفي  به این وجوه خواهیم پرداخت.
کليدواژه‌ها: وحدت مفهومی وجود، وحدت حقیقت وجود، دلالت، وجود ذهنی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
273
شماره صفحه: 
19
صفحه شروع مقاله: 
19
صفحه پایان مقاله: 
26