بررسی و نقد ملاک این‌همانی عددی بدن از دیدگاه برخی اندیشمندان اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf266.25 کیلو بایت

* سیدمحمد قاضوی / کارشناس ارشد گروه کلام و فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     Qazavy.7626@chmail.ir
محمد جعفری / دانشیار گروه کلام و فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     Mjafari125@yahoo.com
دريافت: 13/12/98                    پذيرش: 08/05/99
چکيده
این پژوهش بر آن است که این‌همانی عددی بدن را از دیدگاه برخی اندیشمندان اسلامی با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی در دو مقام اجزای اصلیه و بدن لطیف مورد بررسی و نقد قرار دهد. برخی از اندیشمندان اسلامی معتقدند که حقیقت انسان و ملاک این‌همانی انسان اجزای اصلی و حیاتی اوست که در طول زمان ثابت و یکسان خواهد بود و حتی در هنگام مرگ نیز از بین نمی‌رود. برخی دیگر معتقدند که انسان دو بدن مادی و لطیف دارد، اما حقیقت انسان را بدن لطیف تشکیل می‌دهد. اینان روح را همان جسم و بدن لطیف می‌دانند که مانند آب در گل است و نه یک امر مجرد. این جسم لطیف تغییرات و دگرگونی‌های بدن مادی را نمی‌پذیرد، لذا در طول زمان ثابت و مستمر است. اینان برای اثبات مدعای خود به دلائل متعدد نقلی، عقلی و تجربی استناد کرده‌اند. این ملاک به دلیل نگاهی مادی انگارانه به انسان و نیز به دلیل ناتوانی در تبیین چگونگی استمرار بدن در دو زمان مختلف و چگونگی درک این استمرار دچار اشکالات متعددی است.
کليدواژه‌ها: اجزای اصلیه، بدن لطیف، این‌همانی عددی، هویت شخصی، این‌همانی شخصی، حیات پس از مرگ.

 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
273
شماره صفحه: 
73
صفحه شروع مقاله: 
73
صفحه پایان مقاله: 
85