تحلیل فضیلت اخلاقی صبر بر مصیبت در سیرة حضرت زهرا علیها السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
6.pdf369.88 کیلو بایت

* سمانه کارگر شورکي / طلبه سطح سه اخلاق و تربیت اسلامی مؤسسه آموزش عالی حضرت زهرا علیها السلام میبد    sh.fayaz@chmail.ir
محمدعلی محیطی اردکان / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     Hekmatquestion@gmail.com
دريافت: 14/11/98                    پذيرش: 18/03/99
چکيده
براساس آموزه‌های اسلامی، صبر یکی از چهار ستون ایمان است و از مهم‌ترین فضایل اخلاقی به‌شمار می‌رود که تکامل معنوی انسان در قوس صعود، به آن وابسته است. بدون تردید سیرة عملی معصومان علیهما السلام ازجمله حضرت زهرا علیها السلام بهترین راهنما و الگوی رهروان در مسیر قرب الهی است. محور پژوهش در مقالة حاضر، تحلیل صبر بر مصیبت در سیرة حضرت زهرا علیها السلام می‌باشد که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی تدوین شده است. برخی روایات، صبر را به صبر از معصیت، صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت تقسیم نموده‌اند. دو قسم اول به‌روشنی در سیرة حضرت زهرا علیها السلام ملاحظه می‌شود، اما ازآن‌جهت که ممکن است با توجه به برخی گزارش‌های نقلی و تاریخی در صبر ایشان هنگام مصیبت تردید شود، مقالة حاضر می‌کوشد با تحلیل مفهومی صبر، تصویری درست و روشن از صبر آن حضرت بر مصیبت را ارائه دهد و حضرت زهرا علیها السلام را الگوی صبر برای جهانیان معرفی کند.
کلیدواژه‌ها: حضرت زهرا علیها السلام، صبر، مصیبت، صابره، اخلاق.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
53
صفحه شروع مقاله: 
53
صفحه پایان مقاله: 
62