چگونگی بهره‌گیری علامه طباطبائي از سیاق در کشف معاني مفردات قرآن در تفسیر المیزان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf289 کیلو بایت

* امان‌اله ناصری کریموند / دانشجوی دکتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز    amannaseri@gmail.com 
مینا شمخي / استاديار علوم قرآ ن و حديث دانشگاه شهيد چمران اهواز    m_shamkhi@yahoo.com 
سیدعلی اسدي / کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه شهيد چمران اهواز    a.asadi@gmail.com
دريافت: 13/06/99                    پذيرش: 27/10/99
چکيده
تفسیر المیزان یکی از تفاسیری است که در موارد متعدد و گسترده‌ای به معناشناسی مفردات قرآن پرداخته است. علامه طباطبائی با در نظر گرفتن قرائن و شواهد درون‌متنی آیات، به‌ویژه با بهره‌گیری از قاعدۀ سیاق، به‌طور دقیق به کشف معانی واژگان قرآنی مبادرت ورزیده است. نوشتار پیش‌رو که با روش کتابخانه‌ای و رویکردی توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، به دنبال کشف و ارائۀ کارکردهای سیاق در تعیین معانی واژگان قرآنی در تفسیر المیزان است. حاصل مطالعات انجام‌شده این است که مهم‌ترین کارکردهای سیاق در کشف و تعیین معنای واژگان قرآنی را می‌توان در مواردی از جمله: تبیین و تشریح معنای واژگان، تعیین دایرۀ مفهومی مفردات، ترجیح معنای یک واژه از بین احتمالات مختلف، تعیین مصادیق واژگان، بیان معنای متفاوت و تحول معنایی یک واژه در کاربردهای مختلف برشمرد.
كليدواژه‌ها: تفسیر المیزان، معانی واژگان قرآنی، قرائن درون‌ متنی، قرینه سیاق.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
278
شماره صفحه: 
67
صفحه شروع مقاله: 
67
صفحه پایان مقاله: 
73