روش‌شناسی علوم سیاسی و تحلیل تحولات جمهوری اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf304 کیلو بایت

مهدی رشيد / دانش‌پژوه کارشناسی ارشد علوم سياسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    irashid.m1374@yahoo.com
دريافت: 25/05/99                    پذيرش: 01/10/99
چکيده
انقلاب اسلامی ایران که مهم‌ترین جنبش اسلامی معاصر و مؤثرترین رخداد نیم قرن اخیر می‌باشد، متفکران شرق و غرب عالم را متوجه خویش ساخته است. ویژگی‌های مکتبی و منحصربه‌فرد نظام توحیدی جمهوری اسلامی، بنیان‌ دانش و تئوری‌های سکولار را به چالش کشید و معادلات پژوهش در علوم اجتماعی، به‌ویژه دانش سیاسی را با بحران مواجه ساخت. تمایز و تضاد مبنایی، روشی و بومی دانش سیاسی متعارف با نظام توحیدی، سبب ناکارآمدی رهیافت‌های روش‌شناختی آن در تحلیل تحولات جمهوری اسلامی ایران گردیده و متأسفانه این نارسایی‌ها، ساحت جهانی نهضت امام را تحریف و جهان‌گستر شدن تمدن اسلامی را دچار وقفه‌های طولانی کرده است. لذا در این نگاره، علل اصلی نارسایی روش‌های متعارف با تکیه بر روش تحلیلی ـ مقایسه ای، مورد مداقه قرار گرفته و به تناسب، اشاراتی به روش مطلوب شده است تا نقصان ماهوی روش‌شناسی دانش سیاسی سکولار در تحلیل تحولات جمهوری اسلامی مبرهن گردد.
کلیدواژه‌ها: روش‌شناسی، دانش سیاسی، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی، اثبات‌گرایی، تفسیرگرایی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
11
صفحه شروع مقاله: 
11
صفحه پایان مقاله: 
22