خودباوري و مقاومت؛ قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf233.09 کیلو بایت

هادي شجاعي / دکتری علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني ره    shojaeehadi@yahoo.com
دريافت: 06/06/99                    پذيرش: 26/11/99
چكيده
جهان‌بيني الهي و تبلور مكتبي آن در قالب دين اسلام، مجموعه منابع جذابيت‌آفرين انقلاب اسلامي را از حيث تنوع، پراكندگي، عمق و ديرپايي، از منابع قدرت نرم در مكاتب مادي متمايز مي‌سازد. خودباوری و مقاومت دو عنصر تعیین‌کننده در تولید قدرت نرم در فرایند تحقق، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی هستند که از طریق کارکردهای گوناگون خود، قدرت نرم‌افزاری انقلاب را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهند. این پژوهش در پاسخ به این سؤال اساسی که «عناصر خودباوری و مقاومت از طریق چه فرایندها زمینۀ ایجاد قدرت نرم‌افزاری را فراهم می‌کنند»؟ می‌کوشد با بهره‌گیری از روش توصيفي ـ تحليلي، كاربست این دو عنصر را در مدار قدرت‌آفرینی تجزیه ‌و تحلیل کرده و از اين رهگذر، اثبات کند که این مؤلفه‌های بنیادین از طریق آگاهي‌بخشي و تزريق روحيۀ اعتماد به ‌نفس به ملت‌ها، احياء عنصر مبارزه و پايداري در ميان آنان و ارائه الگوي مبارزه و استقامت، بستر مناسبي را در جهت تولید قدرت نرم انقلاب اسلامی ایجاد می‌کنند.
كليدواژه‌ها: خودباوري ملی، پايداري انقلابی، قدرت نرم، انقلاب اسلامي.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
81
صفحه شروع مقاله: 
81
صفحه پایان مقاله: 
90