بررسی تطبیقی نسبت توحیدباوری و مشارکت سیاسی از منظر امام خامنه‌ای و آیت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf275.05 کیلو بایت
 سال سي‌ام، شماره هشتم، پياپي 287، آبان 1400، ص 41ـ52

نوع مقاله: ترويجي
صفدر الهی‌راد / استادیار گروه کلام و فلسفه دین مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    elahi@iki.ac.ir
* محمد پورواعظیان شرقی/ کارشناس ارشد فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    m.p.sharghi@gmail.com
دريافت: 1400/2/6                    پذيرش: 1400/6/27

چکيده
یکی از مهم‌ترین مباحث در حکومت اسلامی، مسئلة نقش مردم در حکومت است. با توجه به اینکه مبنایی‌ترین اعتقاد در اسلام، باور به توحید است، در این پژوهش با شیوة توصیفی ـ تحلیلی، پس از بیان توحید و مراتب آن از منظر این دو اندیشمند اسلامی، نقش مردم در مشروعیت سیاسی تبیین و در ادامه به بررسی تطبیقی مشارکت سیاسی و نسبت آن با توحید و مراتب آن از منظر این دو اندیشمند اسلامی پرداخته شده است. در نتیجة این پژوهش، با توجه به اشتراک نظر در باور به توحید و مراتب آن، از نظر این دو اندیشمند اسلامی، مردم در مشروعیت سیاسی حکومت اسلامی هیچ نقشی نداشته و نقش آنها فقط تحقق‌بخشی به حکومت از باب تکلیف است. ایشان در باب مشارکت سیاسی، حق تعیین نظام و ساختار آن، تعیین حاکم و کارگزاران، تعیین قانون‌گذار، مجری قانون و نظارت بر قانون را از آنِ خداوند متعال می‌دانند و معتقدند که دیگران فقط با اذن الهی حق انجام چنین اموری را دارند.
کليدواژه‌ها: امام خامنه‌اي، آيت‌الله مصباح، توحید، مشارکت، مشروعیت سیاسی.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
287
شماره صفحه: 
41
صفحه پایان مقاله: 
52