رسالت حکومت ديني در تربيت ديني جامعه

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
7.pdf238.91 کیلو بایت
 سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 69ـ79

نوع مقاله: ترويجي
اصغر اسماعيلي/ دانش‌‌پژوه دکتري فلسفه تعليم و تربيت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    as.6642302@gmail.com
دريافت: 13/05/1400                    پذيرش: 23/09/1400

چکيده
بحث وظيفه حکومت ديني در قبال تربيت ديني مردم، از مسائل مهم فلسفۀ سياسي است. اين پژوهش با هدف بررسي اين مسئله با روش توصيفي ـ تحليلي به‌دنبال پاسخ به اين پرسش است که آيا حکومت نسبت به تربيت ديني انسان‌ها وظيفه‌اي دارد؟ و اين وظايف کدامند؟ با توجه به آيات و رواياتي که در زمينة تربيت ديني و رابطه آن با حکومت سخن گفته‌اند، دين اسلام علاوه بر توجه به نيازهاي مادي و معنوي افراد، وظيفه حکومت را فراتر از تأمين نيازهاي طبيعي و اوليه مردم دانسته و خود را نسبت به تربيت ديني و هدايت افراد به مسير سعادت، مسئول مي‌داند. همين نکته، تمايز حکومت ديني با حکومت غيرديني را، که بيشتر توجه‌شان به مسائل اين دنيايي بشر است، مشخص مي‌کند. برخي از مهم‌ترين اين وظايف عبارتند از: مبارزه با فساد و بدعت‌ها، توجه به نيازهاي مادي و تدبير امور اقتصادي، برابري همه در مقابل قانون، تأمين امنيت و مشورت با ديگران.

کليدواژه‌ها: حکومت ديني، تربيت ديني، نهج‌البلاغه، قرآن، وظايف.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
69