اصول حاکم بر واسطه‌گري اقتصادي با نگاهي به سيره رسول اكرم (ص)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
2.pdf320.64 کیلو بایت
 سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 11ـ22

نوع مقاله: ترويجي

وهاب قليچ/ استاديار گروه بانکداري اسلامي پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي     vahabghelich@gmail.com
دريافت: 14/05/1400                    پذيرش: 25/11/1400
چکيده
واسطه‌گري يکي از ارکان مهم هر نظام اقتصادي است که به‌عنوان حلقه واسط بين دو بخش توليد و مصرف ضمن تسهيل ارتباطات بين‌بخشي، امکان انتقال اطلاعات بين اين دو بخش و تنظيم انتظارات منطقي و عقلايي هر دو بخش را فراهم مي‌سازد. اين در حالي است که با نگاهي پژوهش‌محور به منابع اسلامي مي‌توان به آموزه‌هايي راهبردي براي پيشبرد بهتر اين فعاليت اقتصادي پي‌ ببريم. هدف اين تحقيق که به روش تحليلي ـ نظري انجام پذيرفته، تمرکز بر سيره نظري و عملي رسول اکرم و تبيين و ترويج درس‌هايي آموزنده پيرامون واسطه‌گري اقتصادي از سيره مذکور است. ازجمله مهم‌ترين يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان به معرفي آموزه‌هايي از سيره نبوي چون ارزش‌گذاري به اشتغال و کار، ارزش‌گذاري به خدمت‌رساني به مردم، تأکيد بر فروش کالا پس از تحويل گرفتن آن، تأکيد بر حذف واسطه‌هاي غيرضرور، نهي تجار از تقلب، نجش و غش در معامله، توصيه به آسان‌گيري در خريد و فروش، منع از انحصار و احتکار و... اشاره داشت.
كليدواژه‌ها: رسول اکرم، اقتصاد اسلامي، نظام توزيع، واسطه‌گري، بازار.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
11