واکاوي تأثير اصل قدرت مطلق الهي در تعليم و تربيت اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf284.96 کیلو بایت
سال سي‌ و يكم، شماره چهارم، پياپي 295، تير 1401، ص 37ـ48

نوع مقاله: ترويجي
* زهرا زارعي/ طلبه سطح چهار تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزش عالي حضرت ‌زهرا (س) ميبد    z.zarei52@yahoo.com
محمدعلي محيطي اردکان/ استاديار گروه فلسفۀ مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    hekmatquestion@gmail.com
دريافت: 19/12/1400                    پذيرش: 04/04/1401

چکيده
علوم انساني بر مباني گوناگوني استوار است که مي‌توان آنها را در پنج دستة مباني معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي، انسان‌شناختي، دين‌شناختي و ارزش‌شناختي طبقه‌بندي کرد. يکي از مباني دين‌شناختي علوم انساني، قدرت مطلق الهي است. پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي درصدد است تأثير اين مبنا را در حوزة تعليم و تربيت اسلامي نشان دهد. يافته‌هاي پژوهش حاکي از آن است که هرچند انسان موجودي مختار، با اراده و داراي قدرت است و همين ويژگي‌ها او را تربيت‌پذير کرده است؛ اما توانايي او در طول قدرت الهي است. به همين دليل، انسان معتقد مي‌کوشد تا روش تربيتي‌اي را برگزيند که در افکار و اعمال خويش هيچ‌گاه خود را از سيطرة قدرت الهي خارج نداند. همچنين، انسان که مرکب از جسم و روح است، ساحت‌هاي بينشي، گرايشي و رفتاري دارد؛ ساحت‌هايي که مي‌توانند در حوزة تعليم و تربيت به شکوفايي رسيده و در مسير صحيح پرورش يابند. در ساية تعليم و تربيت صحيح، جهان‌بيني فرد شکل مي‌گيرد و بينش‌ها و گرايش‌هاي او در مسير رسيدن به هدف نهايي وجودي انسان جهت‌دهي مي‌شود و در نهايت، انسان با پذيرش قدرت مطلق الهي و توجه به ربط و وابسته بودن خود در تمام ابعاد فکري و حرکتي، رفتاري توحيدي و خدامحوري پيدا مي‌کند.

کليدواژه‌ها: قدرت مطلق الهي، تعليم و تربيت اسلامي، اختيار، علوم انساني.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
295
شماره صفحه: 
37