تبيين نظريه آموزش ‌و پرورش آزاد و تطبيق آن با آموزه‌هاي تعليم و تربيت اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf468.31 کیلو بایت
سال سي‌ و يكم، شماره چهارم، پياپي 295، تير 1401، ص 75ـ84

نوع مقاله: ترويجی

حميد احمدي هدايت/ استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه فرهنگيان    h.hedayat@cfu.ac.ir
* نجمه احمدآبادي آراني/ دکتري فلسفۀ تعليم و تربيت دانشگاه پيام نور    najmeh.ahmadabadi@gmail.com
دريافت: 04/11/1400                    پذيرش: 11/04/1401

چکيده
هدف پژوهش حاضر، تبيين نظريۀ آموزش ‌و پرورش آزاد و تطبيق آن با آموزه‌هاي تعليم و تربيت اسلامي است. براي دستيابي به اين هدف از روش‌هاي تحليلي ـ تطبيقي استفاده ‌شده‌ است. اطلاعات موردنياز پژوهش از طريق مطالعه اسناد و مدارک جمع‌آوري و تجزيه و تحليل نتايج آن نيز براساس روش برودي در چهار مرحلة توصيف، تفسير، هم‌جواري و مقايسه صورت گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان داد؛ مباني نظريه آموزش ‌و پرورش آزاد مشتمل بر هفت مبناي اصلي ازجمله ارزشمندي في‌نفسۀ دانش، تعليم و تربيت عمومي، تربيت شهروند آزاد، همبستگي دانش و ذهن، وحدت در دانش و کثرت در واقعيت، تربيت عقلانيت، و تساوي در بهره‌گيري از فرصت‌هاست. نظريه آموزش ‌و پرورش آزاد با آموزه‌هاي تعليم و تربيت اسلامي داراي وجوه مشترکي از قبيل: تأکيد بر عقلانيت، انتخاب و اراده فردي، ارزش ذاتي دانش و... است. اما اين نظريه با آموزه‌هاي تعليم و تربيت اسلامي داراي وجوه افتراقی از قبيل: توجه به دين به‌عنوان امري شخصي، فردمحوري، فروکاهش منابع کسب معرفت، نخبه‌گرايي، کثرت‌گرايي معرفت‌شناختي و کم‌توجهي به حرفه‌آموزي در آموزش ‌و پرورش آزاد است.

كليدواژه‌ها: نظريه، آموزش ‌و پرورش آزاد، تعليم و تربيت اسلامي، تطبيق.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
295
شماره صفحه: 
75