تحقق دولت اسلامي براساس بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
5.pdf298.16 کیلو بایت
سال سي‌ و يكم، شماره هفتم، پياپي 298، مهر 1401، ص 45ـ56

نوع مقاله: ترويجي
مرتضي علويان/ دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه مازندران    m.alavian@umz.ac.ir
* مجتبي علويان/ كارشناس ارشد معارف اسلامي و مديريت بازرگاني دانشگاه امام صادق (ع) mj.alavian75@gmail.com
دريافت: 23/03/1401                    پذيرش: 08/08/1401
چکيده
ايجاد تمدن نوين اسلامي در جهان به‌عنوان آرمان نهايي انقلاب اسلامي ايران، نيازمند تحقق پيش‌زمينه‌هايي است که ازجمله مهم‌ترين آنان به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامي، برپايي دولت اسلامي است. دولت اسلامي در فرايند پنج‌گانه تحقق تمدن اسلامي معنا پيدا خواهد کرد. دولت اسلامي شامل همة کارگزاران نظام اسلامي، اعم از قوة مجريه و همة حکومت‌گران و خدمتگزاران به ‌نظام اسلامي است. هدف نگارندگان اين پژوهش، احصاء و تبيين ظرفيت‌ها و راهکارهاي تحقق دولت اسلامي در گام دوم انقلاب اسلامي است. ازاين‌رو، سؤال اصلي عبارت است از: ظرفيت‌ها و راهکارهاي تحقق دولت اسلامي با تأکيد بر بيانيه گام دوم چيست؟ که با بررسي دقيق و روشمند بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي و تمرکز بر منظومة فکري آيت‌الله خامنه‌اي، دستيابي به اين مهم محقق گشت. در پژوهش حاضر از روش توصيفي ـ تحليلي براي احصاء نتايج استفاده گرديده است. يافته‌هاي حاصله نشان از آن دارد که ظرفيت‌هاي ايجاد دولتي اسلامي را جوانان، فرصت‌هاي مادي و نيروهاي مستعد انساني تشکيل مي‌دهند. همچنين مديريت جهادي و مشارکت مردمي، راهکارهايي براي ايجاد دولت اسلامي برشمرده شده‌اند.

كليدواژه‌ها: انقلاب اسلامي ايران، بيانيه گام دوم، دولت اسلامي، نظام اسلامي، ظرفيت‌ها، راهکارها.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
298
شماره صفحه: 
45