رابطة قرآن و عهدین با سنت از منظر امامیه و آئین کاتولیک

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
4.pdf303.64 کیلو بایت
سال سي‌ و يكم، شماره نهم، پياپي 300، آذر 1401، ص 31ـ39

 

نوع مقاله: ترويجي
جواد باغبانی آرانی/ استادیار گروه ادیان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    baghbani@iki.ac.ir
* مجتبی نوری کوهبنانی/ دانش‌پژوه دکتری ادیان و عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  mojtaba.nori.k65@gmail.com
دريافت: 23/05/1401                    پذيرش: 29/08/1401

چکيده
قرآن و عهدین به‌عنوان منابع اصلی دو دین ابراهیمی (مسیحیت و اسلام) مورد استفاده است. در این بین با اضافه شدن سنت، نظرات مختلفی در باب رابطة این دو منبع اصلی با آن شکل گرفت. ازآنجاکه در اسلام و مسیحیت مذاهب مختلفی ایجاد شدند. در این مختصر برای انسجام بحث به شیوة توصیفی ـ تحلیلی به این موضوع پرداخته می‌شود، که از منظر امامیه و آئین کاتولیک رابطة قرآن و عهدین با سنت چگونه است؟ و سعی شده است تا با توجه به منابع هریک از این دو آئین، این رابطه بیان شود. برای روشن شدن نظر مورد قبول، از چهار دیدگاه کمک گرفته شده و مشخص شد که اولاً از نظر امامیه و آئین کاتولیک بین قرآن و عهدین با سنت رابطة طولی برقرار است؛ ثانیاً سنت در مسیحیت مقدم بر کتاب مقدس بوده و علت آن عدم کتابت کتاب مقدس در مسیحیت اولیه است؛ و در امامیه قرآن با سنت همراه بوده و بعد از کتابت قرآن کریم، سنت هم‌زمان حول آن شکل گرفته است.

کلیدواژ‌ه‌ها: قرآن، عهدین، سنت، امامیه، آئین کاتولیک.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
300
شماره صفحه: 
31