راهکارهاي تحول و اسلامي‌سازي علوم انساني در انديشه رهبر معظم انقلاب و آيت‌الله مصباح يزدي*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
9.pdf312.03 کیلو بایت
سال سي‌ و يكم، شماره دهم، پياپي 301، دي 1401، ص 87ـ99

نوع مقاله: ترويجي
جواد محقق/ دانشجوي دكتري علوم سياسي جامعة المصطفي العالميه     jmohaqqeq@gmail.com
دريافت: 08/06/1401                    پذيرش: 29/09/1401

چکيده
تحول و اسلامي‌سازي علوم انساني و استقلال فرهنگي و فکري، يکي از مهم‌ترين اهداف و آرزوهاي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) بوده است؛ به‌طوري‌که بعد از پيروزي انقلاب، هم امام راحل و هم رهبر معظم انقلاب و ساير متفکران و انديشمندان انقلاب براي تحول و تغيير علوم انساني تلاش‌هاي فراواني کرده‌اند. مهم‌ترين پرسش اين نوشتار اين است که متفکران انقلاب اسلامي و به‌صورت خاص، مقام معظم رهبري و آيت‌الله مصباح يزدي، چه راهکارهايي را براي بسط، تحول و اسلامي‌سازي علوم انساني مطرح کرده‌اند؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش، با مراجعه به آثار و سخنان اين دو انديشمند اسلامي به اين نتيجه رسيده‌ايم که راهکارهایي را که اين دو متفکر اسلامي براي تحول و اسلامي‌سازي علوم انساني مطرح و ارائه نموکرده‌اند، به دو بخش تقسيم مي‌شود: راهکارهاي بنيادي و علمي و راهکارهاي عملي که با استفاده از روش تحليلي ـ توصيفي اين راهکارها مورد تحقيق و بازخواني قرار گرفته است.
کليدواژه‌ها: انقلاب، علوم انساني، اسلامي‌سازي، راهکارها، رهبر معظم انقلاب، آيت‌الله مصباح يزدي.


* اين مقاله در همايش بين‌المللي «علوم انساني اسلامي در انديشه علامه محمدتقي مصباح‌ يزدي» پذيرش شده است.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
301
شماره صفحه: 
87