اسلام و ايمان (2)*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
1.pdf191.86 کیلو بایت
 سال سي‌ و دوم، شماره سوم، پياپي 306، خرداد 1402، ص 5ـ7

 

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

چكيده
اين مجموعه به بحث پيرامون جايگاه اسلام و ايمان به عنوان فضايل اخلاقي، كه موجب سعادت انسان در دنيا و آخرت مي‌شود، مي‌پردازد. افزون بر تفاوتي كه ميان اسلام و ايمان مطرح است، كاربردهاي اين دو نيز متفاوت است. يكي اينكه اسلام جنبه‌اي نازل‌تر از ايمان قرار دارد و داراي مراتبي است: اسلام به معناي انقياد و تسليم است. اين اسلام به معناي تسليم، گاهي اختياري است و گاهي تكويني. گاهي تسليم اختياري است و گاهي عملي و بدون اعتقاد قلبي. گاهي نيز تسليم شدن در صحنه جنگ است و امري غيراختياري است.
از سوي ديگر، اسلام به معناي تسليم از سر اعتقاد قلبي نيز داراي مراتبي است. عمل به دستورات ديني و اينكه انسان هيچ گناهي مرتكب نشود؛ اينكه حتي مكروهات و مستحبات را رعايت كند و مرحله آخر اينكه انسان اصالتاً توجهي به غيرخدا نداشته باشد. اين متن به تفصيل به ارتباط اسلام و ايمان و مراتب اين دو مي‌پردازد.

كليدواژه‌ها: ايمان، اسلام، كاركردهاي اسلام، مراتب اسلام.

 


* اين مقاله قلمي‌شده درس اخلاق استاد علامه مصباح يزدي(ره) براي طلاب علوم ديني در دفتر مقام معظم رهبري در قم است.

 

 

شماره صفحه: 
5