اخلاق و معنويت در آيين فتوت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
3.pdf395.43 کیلو بایت
سال سي‌ و دوم، شماره سوم، پياپي 306، خرداد 1402، ص 21ـ33
 

نوع مقاله: ترويجي

محمد فنائي اشکوري/ استاد گروه فلسفه مؤسسۀ آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     Fanaei.ir@gmail.com
دريافت: 30/11/1401                    پذيرش: 25/02/1402
چکيده
آيين جوان‌مردي يا فتوت سنتي ديرپا در فرهنگ ايراني و اسلامي است. هدف اين مقاله که با روش توصيفي ـ تحليلي به بعد اخلاقي و معنوي آيين جوان‌مردي مي‌پردازد، برداشتن گامي در راه احياي سنت جوان‌مردي به‌منظور بسط و تعيمق اخلاق و معنويت است. براي اين منظور برخي از منابع و متون متعلق به آيين فتوت استفاده و بررسي شده و به‌شيوۀ تحليلي اصول و خطوط کلي اخلاق جوان‌مردي استخراج و تبيين شده است. پس از ذکر پيشينۀ جوان‌مردي، ارتباط آن با اسلام، اخلاق و معنويت اسلامي بيان شده است. آنگاه راه‌هاي بسط و گسترش جوان‌مردي در عرصه‌هاي فردي، اجتماعي و جهاني به اختصار ذکر شده است.
كليدواژه‌ها: جوان‌مردي، فتوت، اخلاق، معنويت، شجاعت، ايثار، وفا.
 

شماره صفحه: 
21