روش‌هاي تربيت جبهۀ باطل در فضاي مجازي؛ تلاشي براي روش‌شناسي تربيتي در فضاي مجازي

user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
8.pdf261.17 کیلو بایت
سال سي‌ و دوم، شماره سوم، پياپي 306، خرداد 1402، ص 79ـ87
 

نوع مقاله: ترويجي
احمد سعيدي/ طلبۀ سطح دو مؤسسة جوادالأئمه(ع) قم     asaeidi91@gmail.com
دريافت: 27/11/1401                    پذيرش: 15/02/1402
چکيده
بسياري از انسان‌ها بعد از مدتي، اثر ناپسندي که جبهه باطل از طريق فضاي مجازي بر آنها و زندگي‌شان گذاشته را متوجه مي‌شوند؛ اما نمي‌دانند که چگونه اين تغييرات سوء در آنها پديد آمده است. سؤال اصلي اين نوشتار این است که جبهۀ باطل اين اثرات را با چه روش‌هايي روي انسان‌ها و جوامع انساني ايجاد مي‌کند؟ شناخت اين روش‌ها کمک شاياني به تشخيص نوع تربيت او سر صحنه واقعيت مي‌کند. براي پي ‌بردن به روش‌هاي مذکور و تحليل کارکرد آنها، هم از عينک تجربه استفاده شده و هم از پنجره دين به اين مقوله نگاه شده است. دو روش تلقين و تقليد (الگوپردازي)، روش‌های عمده‌اي هستند که جبهۀ باطل در مسير تربيت وهماني و باطل خود از آن استفاده مي‌کند. نقش سلبريتي‌ها و همچنين هدفي که دشمن از بمباران اطلاعات دارد در اينجا مشخص می‌شود. جالب آنجاست که جداي از علم روان‌شناسي و جامعه‌شناسي روز، نظر اسلام و متن آيات و روايات نشان مي‌دهد که اين دو روش در نظر خداوند نيز از روش‌های عمده براي تربيت الهي حساب مي‌شوند.

کليدواژه‌ها: تربيت مجازي، تقابل تمدني، روش تربيتي، تلقين، تقليد.
 

شماره صفحه: 
79