خواندنيها

خواندنيها

قال علي عليه‌السلام:

«ولا تستو حشوا في طريق الهدي لقلة اهله؛ در راه حق بخاطر طرفداران كم آن، ترس به خود روا مداريد»

(نهج‌البلاغه، خ 201)

استجابت دعا

يكي از عرفا با توسل به دعا، يعقوب بن ليث را كه بيمار بود، مداوا كرد و چون مال بسيار بياوردند و در پيش وي بنهادند، عارف بدان باز نگريست و گفت: «ما اين عزّ دنيا كه يافته‌ايم به ناگرفتن يافته‌ايم نه با نايافتن. اگر سر ما را به دنيا ميل بودي، دعاي ما خود مستجاب نگشتي».

عاقبت اخلاق نيكو؛

يكي خوب كردار، خوش خوي بود كه بد سيرتان را نكو گوي بود
بخواهش كسي ديد چون درگذشت كه باري حكايت كن از سرگذشت
دهاني به خنده چو گل بازكرد چو بلبل به صوتي خوش آغاز كرد
كه برمن نكردند سختي بسي كه من سخت نگرفتمي با كسي
«سعدي شيرازي»

1. شاخص‌هاي توسعه؛

الف) انتشار مجله: تعداد عنوان مجلات در سال 1988در ژاپن به رقم 3778 مي‌رسيد اين رقم براي ايران در سال 1984(1363) 97 مجله بوده است (دانشمند، سال 41، 28شهريور،ص 59)

ب) انتشار روزنامه: در همان تاريخ بالغ به 71/5 ميليون نسخه روزنامه در ژاپن منتشر مي‌شود كه سهم هر800 ژاپني 412 نسخه بود. نسبت مزبور در ايران در سال 1984(1363) براي هر هزار ايراني 22روزنامه بوده است.

ج) تعداد كتب ذخيره‌شده دركتابخانه‌ها(ميليون جلد): ژاپن629، آلمان 269، كانادا144، ايران3/6، كويت 6/3، اسپانيا 36. (همان منبع)

د) كتابخانه‌ها: كتاب‌هاي ژاپن نسبت به جمعيت آن اندك است! اين آمار نشان مي‌دهد كه 2264 كتابخانه عمومي در ژاپن وجود دارد كه حدود 162ميليون جلد كتاب در آن وجود دارد يعني‌بطور متوسط براي هر ژاپني يك كتاب وجود دارد. (روزنامه اطلاعات 10/9/1371)

 .) عادت به مطالعه: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، بيش از 90 درصد مردم ژاپن هر روز بطور متوسط بيش‌از 40دقيقه روزنامه مي‌خوانند. (رسانه شماره11، ص 42)

حج واقعي؛

آورده‌اند كه عارف وارسته‌اي به سفر حج رفته بود. هنگاميكه به شهر خويش بازگشت، فقير پابرهنه‌اي پرسيد: اي شيخ از كجا آيي... عارف خداجوي پاسخ داد. از زيارت خانه و مرقد رسول الله (ص). قطره اشكي بر ديده مسكين ژنده‌پوش نشست و آهي از دل برآورد و با حسرت گفت: خوشا به حالت اي شيخ...

مرد عارف چون اين سخن بشنيد و آن تمنا بديد، سر به تفكر فرو برد و گفت: كاش حج مرا به تو مي‌بخشيدند و آن آه جان سوز تو را به من مي‌دادند. (خبرنامه مربوط به حج)

هجوم فرهنگي غرب به اروپا؛

دراروپا از مجموع صد و بيست و پنج هزار ساعت برنامه‌هاي شبكه‌هاي تلويزيوني، فقط بيست هزار ساعت آنرا خود توليد مي‌كنند و به عبارت ديگر 105هزار ساعت آنرا وارد مي‌كنند! (ميتران درگردهمائي اكتبر1989پاريس(

مرز دين و بى‌ديني؛

اين هوي پر حرص و حالي بين بود عقل را انديشه يوم‌الدين بود
هركه آخر بين بود او مؤمن است هركه آخور بين بود او بي‌دين است
(مولوي در مثنوي)

فيلسوفي در صحرايي سير مي‌كرد كه تيرانداز نوآموز جاهلي ديد كه هدفي نشان كرده و تير به راست و چپ مي‌اندازد و اصلاً تيرش به نزديك هديف هم نمي‌خورد. وي ترسيد كه مبادا تيري بر او خورد. رفت و متصل به هدف بنشست و گفت محلي امن‌تر از اينجا نديدم چون يقين دارم كه هرگز تير اين جاهل به هدف نخواهد خورد. (پاسدار اسلام)

گلهائي از گلستان؛

1. هر چه نپايد، دلبستگي را نشايد.
2. اگر شبها همه قدر بودي، شب قدر بي‌قدر بودي.
3. هركه سخن نسنجد، از جوابش برنجد.
4. هر كه در زندگي نانش نخورند، چون بميرد نامش نبرند.
5. هر كه خيانت ورزد، پشتش در حساب بلرزد.

عجائب طبيعت؛

مار تنها موجودي است كه گوش ندارد و اصوات را با گوش نمي‌شنود. مار امواج صوتي رابه وسيله اطراف و گوشه‌هاي زبانش دريافت مي‌كند و از طريق دهان صداها را تشخيص مي‌دهد.

عنكبوت حيوانات و حشرات را از طريق تارهاي باريك و چسبان خود در دام انداخته و شكار مي‌كند اما خود بواسطه مايه چربي كه از بدن خود خارج نموده وبه پاهايش آغشته مي‌كند به دام نمي‌افتد و به آساني روي تارها راه مي‌رود.

اسباب حسد؛

اسباب حسد منحصر در هفت چيز است: اول: «عداوت» دوم:«تعزّر» (زوال نعمت ديگري را خواستن) سوم: «كبر» چهارم:«تعجب» پنجم:«خوف» ششم:«حبّ رياست» هفتم:«خبث طينت» (امام خميني (ره)،كتاب چهل حديث،ص105. )

كهن‌سال‌ترين مطبوعات جهان؛

مطبوعات لهستان از كهنسال‌ترين مطبوعات جهان به شمار مي‌روند زيرا كه تاريخ انتشار آنها به ميانه قرن16ميلادي مي‌رسد. كه حدود 450 سال از عمر آن مي‌گذرد! قديمي‌ترين نشريه‌اي كه در لهستان منتشر شده اخبار استانبول نام داشته كه در سال (957)1550ه. ق در عهد شاه طهماسب اول منتشر شد. (نشر دانش، سال 13، شماره2، ص71)

نشانه عقل؛

از بهلول پرسيدند. كامل شدن عقل را نشانه چه باشد؟ گفت: كوتاهي سخن، پرسيدند درازي زبان را علت چه باشد؟ گفت: كوتاهي عقل.