پرتوي از كلام رهبري


پرتوي از كلام رهبري

  • اينجانب به همه نسلهاي حاضر و آينده وصيت مي كنم كه اگر بخواهيد اسلام و حكومت الله برقرار باشد و دست استعمار و استثمارگران از كشورتان قطع شود، اين انگيزه الهي را كه خداوند تعالي در قرآن كريم بر آن سفارش فرموده است از دست ندهيد و در مقابل اين انگيزه كه رمز پيروزي و بقاي آن است، فراموشي هدف و تفرقه و اختلاف است.
  • از وصيت نامه الهي سياسي امام خميني (ره)

  • دقت و مطالعه در زندگي علماي سلف حكايت از فقر و نهايتاً روح پر فتوت آن براي كسب معرفي كند كه چگونه در پرتو نور شمع و شعاع فقر تحصيل كرده اند و با قناعت و بزرگواري زيسته اند. در ترويج روحانيت و فقاهت نه زور سرنيزه بوده است. نه سرمايه پول پرستان و ثروتمندان؛ بلكه هنر و صداقت و تعهد و خود آنان بوده است كه مردم آنان را برگزيده اند.
  • از پيام امام خميني (ره) به حوزه هاي علميه 3/12/67

  • ما بايد فقه اسلامي را كه مشتمل بر جوانب مختلف زندگي انسان در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فردي است در جامعه خود پياده كنيم و به تنظيم زندگي انسانها از نظر آداب زندگي، وضع معيشتي، ارتباطات سياسي، اجتماعي و خارجي بر مبناي اسلام بپردازيم.... حوزه هاي علميه بايد پايه ها و مباني تفكر جهان بيني و خطوط اصلي انقلاب اسلامي را تبيين كنند و به سوالات مربوط به اركان نظام جمهوري اسلامي در زمينه هاي اقتصادي، سياست، فرهنگ، اخلاق روابط اجتماعي و فردي پاسخ گويند.
  • حوزه‌ها بايد در متن حوادث علمي جهان حضور داشته باشند و با آگاهي از آخرين نظرات و ايده هاي مربوط به جامعه شناسي در دنيا ذهنيت جامعه اسلامي را واكسينه كنند.
  • مقام رهبري حضرت آيه الله خامنه اي _ دامه ظله _ 1/12/1370