كتاب شناسى توصيفى مديريت

كتاب شناسى
توصيفى مديريت

مقدمه

تعداد كتابهايى كه طى سالهاى اخير در مورد مديريت نوشته شده بسيارى زياد است. و كتابشناسى حاضر تلاش دارد به معرفى برخى از آنها بپردازد. كتبى كه معرفى خواهيم كرد شامل زمينه هايى از قبيل اصول مديريت، رفتار سازمانى، نظريه هاى سازمان، مديريت منابع انسانى و ديگر زمينه هاى مربوط به حوزه مديريت سازمان مى باشد. غالب كتابها به زبان فارسى و انگليسى تأليف و يا ترجمه و طى پنج سال اخير چاپ شده اند. جزوه هاى درسى و مقالات نشريات، خارج از دائره تحقيق اين كتابشناسى مى باشد. ذيلاً با استفاده از روش الفبايى مؤلف به معرفى كتابها مى پردازيم:

1ـ استيفن پى رابينز، مديريت رفتار سازمانى، ترجمه على پارسائيان و سيدمحمد اعرابى، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى،1374.

اين كتاب از سه بخش اصلى تشكيل شده است: بخش اول كتاب، مديريت رفتار سازمانى در سطح فردى را بحث مى كند. بخش دوم، مديريت رفتار در سطح گروه و بالاخره بخش سوم، رفتار در سطح سازمان را تجزيه و تحليل مى كند. براين اساس ترجمه اين كتاب هم در سه جلد تهيه شده است و هر جلد عهده دار تجزيه و تحليل رفتار در يكى از سه سطح است. ذيلاً به معرفى مطالب هر بخش مى پردازيم: بخش اول اين كتاب شامل مباحث: رفتار سازمانى چيست، توصيه و پيش بينى رفتار، رفتار سازمانى در سطح جهانى، مبانى رفتار فرد، ادراك و تصميم گيرى فرد، ارزشها، نگرشها و رضايت شغلى مفاهيم اصلى انگيزش، انگيزش از مفهوم تا كاربرد مى باشد. در بخش دوم كتاب اين مطالب به چشم مى خورد: مبانى رفتار گروه، ارتباطات و تصميم گيرى گروهى، رهبرى، سياست و قدرت، تعارض و رفتار بين گروهها. بالاخره بخش سوم كتاب مشتمل بر فصول ذيل مى باشد: مبانى ساختار سازمانى، طرح سازمان، سياست هاى منابع انسانى و رويه ها، فرهنگ سازمان، تنش كارى، مبانى تغيير و تحول سازمانى، توسعه سازمان.

2ـ الوانى، مهدى، تصميم گيرى و تعيين خط مشى دولتى، تهران، انتشارات سمت، 1369.

مدير موفق،در عصرما، كسى است كه هم از خط مشى هاى عمومى تأثيرمى پذيرد و هم بر خط مشى ها تأثير مى گذارد و در اين تعامل و جريان اثرپذيرى و اثرگذارى اهداف سازمان خود را پيش مى برد. چنين مديرى، بايد از انزواى سازمانى كه زائيده بسته پندارى نظام سازمانى است پرهيز نمايد و افقهاى جديدى پيش روى خود بگشايد. براين اساس، مؤلف كتاب در هفت فصل به بحث در اين زمينه مى پردازد. در فصل اول كتاب، خط مشى عمومى از ديدگاه صاحب نظران مختلف تعريف شده است. سپس نقشهاى اصلى خط مشى عمومى، ويژگيها و انواع خط مشى ها بيان شده است. فرايند عقلايى خط مشى گذارى عمومى عنوان فصل دوم را تشكيل مى دهد. در فصل سوم، فرايند سياسى خط مشى گذارى عمومى به عنوان جريانى از قدرت و نفوذ درعرصه سياسى مطرح شده است. فصل چهارم، به توصيف فرايند سازمانى خط مشى گذارى پرداخته و در ضمن آن مدل جديد سازمانى كه نشان دهنده ارتباط انواع خط مشى هاى عمومى با ساختارهاى سازمان است ارائه شده است. عناوين فصول باقيمانده كتاب چنين است: نقش ارزشها در خط مشى گذارى عمومى، مشورت و توكل، مشكلات و تنگناهاى خط مشى گذارى عمومى و الگوى اقتضايى خط مشى گذارى عمومى.

3ـ ترنس آر ميچل، مردم در سازمانها زمينه رفتار سازمانى، ترجمه حسين شكركن، تهران، انتشارات رشد، 1373.

موضوع اصلى اين كتاب، كه مشتمل بر شش بخش مى باشد، اين است كه رفتار افراد در سازمانها معلول مشترك ويژگيهاى شخصى آنان و محيط سازمانى است كه در آن قرار دارند. بخش اول و دوم كتاب، در مورد نظريه هاى سازمانى و خصوصيات فردى است كه فرد با خود به محيط سازمان مى آورد. به مانند: ادراك و شخصيت، نگرشها و انگيزش. در بخش سوم كتاب، بحث پويايى گروهى، ارتباط ونقشها، هنجارها و پايگاه مطرح مى گردد. در بخش چهارم، وصول به اهداف و مقاصد سازمانى مستلزم تصميم گيرى، و قدرت و نظارت، و رهبرى مى باشد كه در سه فصل به توضيح اين امور پرداخته شده است. بخش پنجم، مشتمل بر فصول سه گانه عملكرد كاركنان، آموزش و توسعه، و تغيير سازمانى مى باشد و تلاش مى كند اصولى كه در فصول قبل بيان شده را به نحوى كه سبب افزايش اثربخشى فردى و سازمانى مى شود به كار برد و بالاخره در فصل ششم نيز، دو فصل حمايت سياسى و چشم انداز سازمانها گنجانده شده است و تلاش مى كند ديدگاهى از آنچه را كه سازمانى در آينده، با آن مواجه مى شود ارائه دهد.

4ـ جمعى از علماء و دانشمندان، نگرشى بر مديريت در اسلام، مجموعه مقالات ارائه شده در چهارمين سمينار بين المللى مديريت اسلامى، تهران، مركز آموزش مديريت دولتى، چاپ دوم، 1375.

در مقدمه اين كتاب گفته شده است كه بحث مديريت يكى از بحثهاى كليدى و كارساز جهان امروز به شمار مى رود كه نقش آن در پيشبرد و بهبود اداره امور امرى مسلم و محسوس است. در اين بين در پرتو خود نمايى اسلام در دهه هاى اخير تدوين يك نظام مديريتى نشأت گرفته از اصول و ارزشهاى اسلام و انجام مطالعات تطبيقى ضرورتى اجتناب ناپذير است. مجموعه مقالات ارائه شده در اين بين، بوسيله اساتيد برجسته حوزه و دانشگاه، داخلى و خارجى، تلاشى هر چند كوچك در اين جهت مى باشد و به موضوعات تخصصى دانش مديريت در شش بخش مى پردازد كه به ترتيب عبارتنداز: مديريت و حكومت، اصول مديريت، انگيزش، ويژگيهاى مدير، كنترل سازمانى و نيروى انسانى.

5ـ جى.ام شفريتز و جى استيون آت، ديدگاههاى برجسته و مشهور در نظريه سازمان، آمريكا، مؤسسه انتشاراتى بروكس كل، چاپ سوم، 1992.1

اين كتاب، كه به زبان انگليسى مى باشد، كتابى نسبتاً جامع در حوزه نظريه سازمان مى باشد. به عقيده مؤلفين كتاب، ساخت نظريات جديد سازمانى بدون مطالعه نظريات مديريت علمى و آراء فايول امكان ندارد. براى درك هر چه بيشتر اين نظريات مطالعه گذشته نظريات سازمانى ضرورى به نظر مى رسد. ضمن اينكه براى نيل به اين هدف بايد محيط تاريخ و فرهنگى كه منجر به آن نظريات شده است نيز مطالعه گردد. زيرا نظريات زائيده شرائط محيطى و فرهنگى خود مى باشند و در خلأ بوجود نمى آيند. اما در رابطه با سازماندهى كتاب، مؤلفين معتقدند كه چون علوم اوليه و ثانويه زيادى در مطالعه آكادميكى نظريات سازمان دخيل هستند، در نتيجه، نمى توان ليست مشخصى از ديدگاههاى شاخض و برجسته در حوزه نظريه سازمان ارائه داد. لكن براى ملاحظه حجم كتاب،رعايت توازن بين مطالب و در نظر گرفتن روند تاريخى مكاتب، مطالب كتاب در هشت فصل تنظيم شده است كه هر كدام نظريه اى از سازمان را شرح مى دهند، اين نظريات عبارتند از:

1ـ نظريه سازمان كلاسيك
2ـ نظريه سازمانى نئوكلاسيك
3ـ ديدگاه رفتار سازمانى، يا نظريه منابع انسانى
4ـ نظريه سازمانى ساختارگرايى «مدرن»
5ـ نظريه سازمانى سيستمها، اقتضايى و اكولوژى جمعيت
6ـ نظريه سازمانى بازار
7ـ نظريه سازمانى قدرت و سياست
8ـ نظريه سازمانى فرهنگ سازمانى و مديريت سمبليك.

6ـ ديويد. اى دى سِنزُو واستيفن پى رابينز، مديريت منابع انسانى مفاهيم و حقائق مربوط به صحنه عمل، آمريكا، مؤسسه انتشاراتى جان ويلى و پسران، چاپ چهارم، 1994.2

اين اثر، به زبان انگليسى بوده و داراى متنى نسبتاً ساده و روان مى باشد و در شش بخش تنظيم شده است. بخش اول، امور چهارگانه ذيل را بحث مى كند: تغيير دنياى كار، وظائف مديريت منابع انسانى، مرورى كامل بر قوانين استخدامى آمريكا و بحثى در باره موارد اخلاقى و حقوق استخدام.

چهار بخش بعدى كتاب به ترتيب: وظايف چهارگانه مديريت (جذب، آموزش، انگيزش، و حفظ و نگهدارى) را توضيح مى دهد. مهمترين مباحث اين بخشها عبارتند از: برنامه ريزى نيروى انسانى، كارشكافى، فرايند انتخاب، جامعه پذيرى كاركنان جديد، آموزش كاركنان و تربيت مدير، سيستمهاى مديريت برعملكرد كاركنان به منظور منضبط كردن كاركنان، و مديريت حقوق و دستمزد و بالاخره بخش ششم كتاب، اختصاص به روابط مديريت و نيروى كار دارد و مشتمل بر دو فصل مى باشد: مقدمه اى بر روابط كار و مذاكرات دسته جمعى.

7ـ رضائيان على، اصول مديريت بازرگانى، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1369.

اين كتاب مشتمل بر ده فصل مى باشد. نويسنده در مقدمه فصل اول كتاب بيان مى دارد كه هر سازمان اجتماعى براى نيل به اهدافى خاص طراحى شده است و با توجه به ساختارش نيازمند نوعى مديريت است. هدف از تأليف كتاب اين است كه خواننده را با چهره نوينى از مديريت كه از تكرار نوشته هاى گذشته عارى باشد آشنا سازد. درنتيجه، بر خلاف معمول دراين كتاب ابتدابه بررسى چگونگى روند شكل گيرى سازمانهاى صنعتى و بازرگانى مى بردازد و در فصول نه گانه ديگراز اين امور بحث كرده است: نوآورى، تصميم گيرى، برنامه ريزى، سازماندهى، بسيج منابع و امكانات، هدايت ارتباطات، كنترل و پيوستها.

8ـ رضائيان على، تجزيه و تحليل و طراحى سيستم، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1373.

نويسنده در قسمتى از مقدمه كتاب مى گويد: عصر سيستمها پس از جنگ جهانى دوم آغاز مى شود. در اين هنگام، به جاى اينكه يك كل را بر اساس اجزاى تشكيل دهنده اش تشريح نمايند، به چگونگى قرار گرفتن اجزاء در كل توجه مى شود و بدين وسيله، زمينه كل نگرى فراهم شد. اين در حالى بود كه تفكر رائج قبل از جنگ جهانى دوم، عقيده جزءنگرى بود و روش شناسيهاى علوم فيزيكى تنها عامل لازم براى توضيح حيات تلقى مى شد. به هرصورت، عصر سيستمهاى انقلاب ماوراء صنعتى را به ارمغان آورد. اين انقلاب مبتنى بر ماشينهاى محاسبى بود كه ضمن مشاهده گرى اطلاعات، اطلاعات را به طور منطقى پردازش و منتقل مى كردند. و بدين وسيله امكان مكانيزه كردن تلاشهاى ذهنى فراهم شد. اين كتاب در دو بخش و مشتمل بر سيزده فصل تنظيم شده است كه عناوين مهم آن عبارتند از: ضرورت تجزيه و تحليل و طراحى سيستم، فنون تجزيه و تحليل، مدلسازى مفهومى اطلاعات، طراحى پروژه، نظريه عمومى سيستمها و شناخت خرده سيستم و ساده سازى الگوى تعاملى آن.

9ـ رضائيان على، مديريت رفتار سازمانى، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1373.

دراين كتاب براى مطالعه رفتاراز روش تشخيص استفاده شده است. اين روش از چهار مرحله تشكيل شده است كه عبارتنداز: توصيف، تشخيص، تجويز و اقدام. مطالب كتاب در پنچ بخش تنظيم شده است. بخش اول كتاب، مشتمل بر فصل 1 و 8 مى باشد كه با عنوانهاى رفتار سازمان و الفباى مديريت درصدد بيان مرحله توصيف مى باشد. سه بخش بعدى كتاب كه رفتار در سطح فردى، گروهى و سازمانى را تجزيه و تحليل مى كند، مبين مرحله تشخيص مى باشد. در بخش مربوط به تجزيه و تحليل در سطح فردى انگيزش و رفتار، يادگيرى و ارتباطات بحث شده است. در بخش رفتار گروهى، اين عناوين وجود دارد: كدامين سبك مديريت، تنش زدايى در مديريت، شريان حيات مديريت، و گوش شنوا زيربناى مهارت ارتباطى و بالاخره مباحث نيروى انسانى عاملى استراتژيك، هدف گذارى كمال مديريت و سازمان و نقش مدير در مديريت كار و عملكرد رفتار افراد را در سطح سازمان تجزيه و تحليل مى كند. در اين بخش، تجويزهايى براى افزايش اثربخشى سازمان نيز ارائه شده است.

10ـ ريچارد اسكات، سازمانها، سيستمهاى عقلايى، طبيعى و باز نظريه هاى سازمانى، ترجمه دكتر حسين ميرزايى اهرنجانى و فلورا سلطانى تيرانى، تهران، انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، 1374.

اين كتاب ترجمه چاپ سوم كتاب ريچارد اسكات مى باشد و در دو جلد تهيه شده است. در پيشگفتار مؤلف عنوان شده است كه ايشان توجه خاصى به كار جامعه شناسان داشته و لذا در اين كتاب سعى كرده است اطلاعات جامع ومنسجمى براى مطالعه جامعه شناختى سازمانها فراهم نمايد.

يكى از خصوصيات اين كتاب ارائه طرح جديدى براى طبقه بندى است. مؤلف كتاب بر مبناى سه سطح تجزيه و تحليل (روانشناسى اجتماعى، ساختارى و اكولوژى) چهار مدل سيستم عقلايى بسته، عقلايى باز، سيستم طبيعى بسته و سيستم طبيعى باز را ارائه داده است. جلد اول مشتمل بر سه بخش مى باشد: عنوان بخش اول آشنايى با سازمانها مى باشد. بخش دوم مشتمل بر فصول چهارگانه ذيل مى باشد: سازمانها به عنوان سيستمهاى عقلايى، سازمانها به عنوان سيستهاى طبيعى، سازمانهاى به عنوان سيستمهاى باز، و تركيب نگرسها. در بخش سوم كتاب نيز اين عناوين به چشم مى خورد نظريات محيطى و تأسيس سازمانها.

11ـ ريچارد ال دفت، تئورى سازمان و طراحى ساختار، ترجمه على پارسائيان و سيد محمد اعرابى، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، 1374.

اين كتاب مشتمل بر شش بخش مى باشد كه در دو جلد ترجمه شده است و هر جلد سه بخش از كتاب را پوشش مى دهد. بخش اول كتاب مشتمل بر مقدمه اى بر سازمانها و ماهيت نظريه سازمان مى باشد. در بخش دوم، مطالبى در مورد مديريت عالى سازمانى، اهداف و اثر بخشى، و نيز ارتباط با محيط خارجى سازمان ارائه شده است. بخش سوم كتاب نيز، درباره طراحى ساختار سازمان بوده و در آن فصول ذيل گنجانده شده است: سيستمهاى اطلاعاتى پيشرفته درسازمانهاى توليدى، اندازه يا بزرگى سازمان رشد و چرخه زندگى، طراحى ساختار سازمان، و ساختارهاى مناسب يا سازمانهاى جهانى. در بخش چهارم و پنجم كتاب درباره روندها و فرايند درون سازمان مطالبى ارائه شده است.

و بالاخره، در بخش ششم كتاب درباره رهبرى و طرح سازمانهاى آينده بحث شده است.

12ـ سعادت، اسفنديار، فرايند تصميم گيرى در سازمان، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، بهمن 1372.

مبحث تصميم گيرى هميشه به عنوان بخشى جدايى ناپذير از مديريت، در ادبيات مديريت مطرح بوده است. هربرت سايمون محققى است كه در رابطه با مفهوم و مكانيسم تصميم گيرى مطالعات زيادى انجام داده است. به عقيده ايشان تصميم گيرى و مديريت دو واژه مترادف مى باشند. علاوه بر سايمون، گروه ديگرى از صاحب نظران نيز اين دو را يكى دانسته و مديريت را غيراز تصميم گيرى ندانسته اند و معتقدند كه انجام وظائفى چون برنامه ريزى، سازماندهى يا كنترل در واقـع كـارى جـز تصمـيم گيرى در باره نحوه انجام ايـن فعاليت ها نيست.

اين كتاب در سيـزده فصـل مختلف تنظيـم شده است. در فصل اول بيشـتر مبـاحث مقدماتى مطرح مى شود و در فصول بعد اين مطالب مطرح شده است: مدلـهاى تصميـم گيرى، مسـأله حـلّ مى كنيم يـا تصميـم مى گيريم؟ جستـجو براى يـافتن راه حل، مفـهوم عقـلايى و كـاربرد آن در تصمـيم گيرى، نقـش شخـصيت در تصمـيم گيرى،نقش محيط در تصميم گيرى، نقش اطلاعات در تصميم گيرى، تصميـم گيرى در بحـران، نقـش مشـاركت در تصميم گيرى، تصميم گيرى گروهى، تصميم گيرى و شيوه هاى رهبرى و خلاقيت و نوآورى.

13ـ مورهد و گريفين، رفتار سازمانى، ترجمه سيدمهدى الوانى و غلامرضا معمارزاده، تهران، انتشارات مرواريد، 1374.

اين كتاب در 6 بخش تنظيم شده است و ضمن مطرح كردن آخرين نظريات مطرح شده در زمينه رفتار سازمانى، تمامى موضوعات مرتبط به اين حوزه را پوشش مى دهد. بخش اول كتاب به معرفى رشته رفتار سازمان پرداخته است و در بخش دوم تحت عنوان ابعاد فردى سازمان اين فصول گنجانده شده است: يادگيرى، مفاهيم اوليه، انگيزش، مفاهيم پيشرفته، هدفگذارى و پاداشها، و فشار عصبى ناشى از كار در بخش سوم با عنوان مقابله با رفتار سازمان اين فصول وجود دارد: طراحى شغل و پويايى نقش، پويايى هاى گروه، پوياييهاى ميان گروهى، رهبرى، و قدرت سياست و تضاد. بخش چهارم هم مشتمل بر اين فصول است: ساختار بنيادى سازمان، محيط و تكنولوژى، و طرح سازمان و فرهنگ سازمان، بخش پنجم حاوى پنج فصل مى باشد، تصميم گيرى و خلاقيت، ارتباطات و پرورش اطلاعات، ارزيابى عملكرد، كار راهه هاى سازمانى و ابعاد بين المللى سازمانها و بالاخره در فصل ششم بحث تغيير و بهسازى سازمان مطرح گرديده است.

14ـ نايلى، محمد على، انگيزش در سازمانها، اهواز، دانشگاه شهيد چمران، 1372.

موضوع انگيزش از دير باز توجه فلاسفه، انديشمندان و بويژه مربيان بزرگ را به خود جلب كرده است. به جز مطالعات علمى، تجربى در دهه هاى اخير بيشتر نگرشها در رابطه با اين موضوع بُعد فلسفى داشته و الگوى مشخص و فراگيرى كه مشكلات مسئولان سازمانها را حل كند مطرح نشده است. از اوائل دهه 1960، مسائل انگيزش در سازمانها فكر دانشمندان را به خود جلب كرد. چنين روندى در دهه هاى 70 و 80 نيز به چشم مى خورد. هدف اين كتاب آگاهى كلى از ديدگاههاى نظرى و يافته هاى پژوهشى و بررسى نقاط قوت و ضعف هر يك از نظريه هاى انگيزشى و همچنين كاربردى ساختن آنها در سازمانها مى باشد. مطالب كتاب در هفت فصل ذيل تنظيم شده است: ديدگاههاى كلى در انگيزش كار، نظريه هاى نياز، نظريه هاى مقايسه اى،نظريه هاى خود تنظيمى فراشناختى، نظريه هاتقويت، روديكردهاى ديگر در انگيزش كاركنان كه در اين فصل نظريه هاى x،y،z، حلقه هاى كيفيت، نظريه ها بالندگى و... مطرح شده است. عنوان آخرين فصل كتاب نيز افقهاى جديد در يكپارچه ساختن نظريه هاى انگيزش كار مى باشد.

15ـ هارولد كونتز، سيريل اودائل و هاينز ويهريخ، اصول مديريت، مترجمين محمد على طوسى، سيدامين الله علوى، على اكبر فرهنگى و اكبر مهديان، تهران، مركز آموزش مديريت دولتى، 1370.

اين كتاب در دو جلد ترجمه شده است. هر جلد سه بخش را پوشش مى دهد. در اين كتاب دانش مديريت بر پايه هاى وظيفه هاى برنامه ريزى، سازماندهى، به كار گيرى نيروى انسانى، رهبرى ونظارت طبقه بندى گرديده است. و در آن فصولى تحت عنوان: مديريت، علم، نظريه، و عمل، الگوهاى تحليل مديريت، محيط بيرونى و مديريت بين المللى، منظور از برنامه ريزى، هدفها، راهبردها و خط مشى ها و تصميم گيرى، سرشت و مقصود از سازماندهى، بخش بندى اساسى، پيوندهاى اختيار صف وستاد، نامتمركز كردن اختيار، هدف تأمين و به كارگيرى نيروى انسانى، گزينش، تناسب شغل و شاغل ارزشيابى عملكرد و استراتژى طرح دوران خدمت، بهسازى و بهبود مديريت و سازمانى و مديريت و عامل انسانى، انگيزش، رهبرى، ارتباطات و نظام و فراگرد و نظارت، فنون كنترل و تكنولوژى اطلاعات، برنامه ريزى و نظارت و مديريت عملياتى، نظارت همه جانبه عملكرد، و كنترل پيشگيرى اطمينان بخش به تفصيل بحث شده است.

16ـ هنرى مينتربرگ، سازماندهى. پنج الگوى كارساز، ترجمه ابوالحسن فقيهى و حسين وزيرى سابقى، تهران، مركز آموزش مديريت دولتى، 1371.

نويسنده هدف از تأليف كتاب را اين گونه بيان مى كند كه جهت گيرى اكثر نوشته ها و مقالات در مورد طراحى ساختارها و نقش آنها در كاركرد اثربخش سازمان بر پايه «چه هست» مى باشد و نه چه «بايد باشد». از سوى ديگر، اين نوشته ها يكدست و يكپارچه نبوده و در نتيجه، طراحان سازمان نمى توانند آن را يكجا بيابند. لذا بمنظور «يكپارچه كردن پژوهشها» اين كتاب نوشته شده است. اين كتاب مشتمل بر 12 فصل مى باشد.3 فصلهاى 2 تا 5 به بحثهاى اصلى طراحى سازمان كه قاعده هاى طراحى ناميده مى شوند مى پردازد.4 فصل شش نيز تحت عنوان طراحى در موقعيتهاى گوناگون به تحليل مى پردازد و قاعده هاى طراحى را در عاملهاى موقعيتى گوناگون مى گذارد. فصل هفتم تا سيزدهم آميزه اى از گفتارهاى فصلهاى پيشين را به نام پيكربنديها ارائه مى دهد. اين پيكربنديها با نام ساختار ساده، ديوانسالارى ماشينى، ديوانسالارى حرفه اى، ديوانسالارى بخشى در پنج فصل توضيح داده شده اند. و بالاخره فصل سيزدهم كتاب با عنوان «فراسوى پنجگانه ها» وابستگى برجسته ميان پنج پيكربندى را مى نمايند و به فراسوى آنها مى نگرد.


 •  پى نوشتها

  1-.1992 ,ynapmoC gnihsilbuP eloC /skoorB ,yroeht noitazinagro fo scissalC ,tto nevetS .J dna ztirfahS .M yaJ

  2-1994 ,cni ,snoS & yeliw nhoJ ,secitcarP & stpecnoC tnemeganam ecruoser namuH ,snibboR .P nehpetS dna ozneC ED .A divaD

  لازم به ذكر است كه اين كتاب در چاپهاى قبل تحت عنوان ذيل به چاپ رسيد است

  Personnel/ Human resource Management

  3ـ فصل نخست كتاب مطالبى را براى برانگيختن و آماده كردن ذهن خواننده بيان مى كند.

  4ـ اين قسمت از كتاب در واقع تحليل است و به چگونگى تركيب عنصرهاى بنيادين طراحى پرداخته نمى شود.