معرفت شماره 017 - تابستان 1375

سال پنجم، شماره اول، تابستان 1375

ميزگرد

  • ميزگرد مديريت اسلامى / درگفتگو با حجج‌اسلام والمسلمين محمدى‌عراقى و نقى‌پور و آقايان دكتررضائيان، دكترحسينى‌تاش، دكترجعفرى و دكترنيكوكار

مقالات(مديريت اسلامى)

گفتگو

گزارش

از ديگر مقولات