سيداحمد فقيهى

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

هدف غايى تربيت اخلاقى در قرآن از منظر تفسير «الميزان»

سال بيست و ششم ـ شماره 236 (ويژه علوم تربيتى)

يونس حسنى / كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآنى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره   hasaniuones@gmail.com

سيداحمد فقيهى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره   faghihi@qabas.net

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
236
شماره صفحه: 
13

نقش خانواده و مدرسه در پرورش ارزش كرامت اخلاقى

سال بيست و چهارم ـ شماره 215 (ويژه تعليم و تربيت ارزش ها)

حسن رحمان نيا / كارشناس ارشد علوم تربيتى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

rahmannia88@gmail.com                    

سيداحمد فقيهى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره

دريافت: 29/6/93               پذيرش: 26/2/94

 

چكيده

پرورش كرامت انسانى را مى توان به عنوان يكى از مهم ترين اهداف در نظام تربيتى اسلام در نظر گرفت. منظور، نه كرامت ذاتى انسان، بلكه كرامت اكتسابى مراد است. شايد بتوان ادعا نمود كه غايت همه فعاليت هاى تربيتى شكوفا ساختن و بالفعل رساندن اين نوع كرامت در ساحت وجودى انسان مى باشد.

     اين نوشتار با روش توصيفى ـ تحليلى، از بين عوامل گوناگون تأثيرگذار بر پرورش كرامت، عامليت «خانواده» و «مدرسه» را مورد بررسى قرار داده است كه نقشى ويژه در پرورش كرامت اخلاقى آنها ايفا مى نمايند. برهمين اساس در يك سو، «توجه به جنبه الگويى والدين»، «رابطه عاطفى والدين و فرزندان» و «اعتدال در محبت ورزى» در خانواده؛ و در سوى ديگر، «توجه به اهداف تربيت» و «الزامات اخلاقى مربيان و رابطه آنها با متربيان» و نيز عامل «دوستان و همسالان» در مدرسه، از جمله مؤلفه هايى هستند كه متناسب با ويژگى هاى خانواده و مدرسه، محوريت يافته و در شكوفايى و پروراندن كرامت اخلاقى فرد اثرگذار خواهند بود.

 

كليدواژه ها: خانواده، مدسه، پرورش، كرامت اخلاقى.

Marifat____________________________________________________________ Vol. 24, No 8, Aban 1394

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
215
شماره صفحه: 
107
محتوای تغذیه