پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى

گزيده اى از كلام امام خمينى(قدس سره)

 • وظيفه ما و همه دست اندركاران است كه به اين مردم خدمت كنيم و در غم و شادى و مشكلات آنان شريك باشيم كه گمان نمى كنم عبادتى بالاتر از خدمت به محرومان وجود داشته باشد. (صحيفه امام، ج 20، ص 342)
 • اميد آن است كه رسيدگى به حال مستضعفان و مستمندان كشور، كه قسمت اعظم ملت مظلوم را در برمى گيرد، در رأس برنامه ها قرار گيرد. (همان، ج 12، ص 362)
 • هرقدر كشور ما به طرف فقرزدايى و دفاع از محرومان حركت كند، اميد جهانخواران از ما منقطع و گرايش ملت هاى جهان به اسلام زيادتر مى شود. (هماان، ج 20، ص 341)

  گزيده اى از سخنان مقام معظّم رهبرى (مدّظله العالى)

 • مبارزه جدى و بى امان با فساد اقتصادى شرط لازم براى به ثمر رسيدن فعاليت هاىنظام است.
 • ايجاد اميدوارى در نسل جوان پويا و پرتحرك كشور وظيفه اساسى نخبگان است.
 • ايران به بركت اسلام، انقلاب و اراده ملت در راه تحولى بزرگ پيش مى رود. (در ديدار با مسئولان و نخبگان استان همدان، 19/4/83)
 • آموزش و پرورش بايد براى ارتقاء علمى معلمان و دانش آموزان از همه ابزارها و شيوه هاى جديد بهره گيرد.
 • هدف از تعليم و تربيت در مكتب اسلام، پرورش انسان مطلوب است.
 • آمريكا به رغم تمام امكانات مادى، تبليغاتى، نظامى و سياسى براى رسيدن به اهداف خود، به برخى كشورهاى منطقه براى تغيير كتاب هاى درسى فشار مى آورد و اين نشانگر نقش تعليم و تربيت است كه قدرت هاى بزرگ نيز در خصوص آن متمركز شده اند. (در ديدار با مسئولان و رؤساى آموزش و پرورش سراسر كشور، 29/4/83)