معرفت شماره 081 - شهريور 1383

خانواده1 احمد هدايتي/ ابراهيم اخوي خشت مسجدي (ص )

اخلاق و عرفان اسلامى محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

بررسى نگرش مذهبى دانش آموزان دختر دبيرستان هاى شهر تهران مهرانگيز شعاع كاظمي/ مه سيما پورشهرياري (ص 71)

كتاب شناسى توصيفى «انسان شناسى»1 محمدرسول ايماني (ص 112)