تنوع پرسش‌هاي ناظر به علت آفرينش و پاسخ آنها

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 248 (ويژة كلام)

محمد سربخشي / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    sarbakhshi50@yahoo.com 
دريافت: 12/11/96                    پذيرش: 28/2/97
چکيده
دربارة آفرينش، هدف و علت آن، پرسش‌هاي متنوعي وجود دارد که تفکيک آنها از يکديگر و ارائه پاسخ مناسب به هريک، براي حل مسئله حکمت آفرينش ضروري است. در اين بحث، چهار سؤال را مي‌توان از يکديگر تفکيک کرد: اول، هدف خالق و دوم هدفي است که براي مخلوق در نظر گرفته شده است. سوم، علت آفرينش و چهارم، وجه حکيمانه بودن آفرينش عالم است. پاسخ سؤال اول و دوم اين است که خداوند متعال به دليل کامل مطلق بودن، به عنوان خالق عالم، هدف و مقصدي را مدنظر قرار نداده است. هدفي هم كه براي هر موجودي در نظر گرفته شده، رسيدن به کمال لايق خود است. پاسخ سؤال سوم اين است که حب به کمال، علت آفرينش است و آفرينش، چون به بهترين وجه ممکن رخ داده است، حکيمانه است. تفصيل اين پرسش‌ها و پاسخ آنها، محتواي مقالة حاضر را تشکيل مي‌دهد.
كليدواژه‌ها: هدف، علت غايي، هدف خالق، هدف مخلوق، فلسفة آفرينش، حکمت.