عوامل بينشي گرايش به ‌مال حرام ازديدگاه اسلام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

مجيد مستمع/ دانشجوي كارشناسي ارشد فسلفة دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mostame1370@chmail.ir
حسين احمدي/ استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    hosseina5@yahoo.com
دريافت: 16/05/97                    پذيرش: 19/12/97
چکيده
مال حرام يکي از مهم‌ترين عوامل انحراف انسان از مسير سعادت و سقوطش از مقام بندگي است. اين نوشتار با هدف تبيين ‌نظر اسلام نسبت به گرايش به ‌مال حرام در بعد بينشي، نگاشته شده‌ است. دين اسلام به‌ نوع بينش انسان در گرايش به‌ کسب مال حرام بسيار اهميت مي‌دهد. ضعف در شناخت ذات و صفات خداوند متعال، عدم توجه به احکام شرعي و معاد، و غايت انسان، از عوامل گرايش به ‌مال حرام از ديدگاه اسلام است. اگر انسان به ‌جايگاه والاي خويش در نظام خلقت واقف باشد، به‌ مال حرام گرايش نخواهد يافت. اگر انسان به‌ حلال و حرام شرعي و راه‌هاي کسب روزي حلال واقف نباشد؛ همچنين به‌ عواقب کسب مال حرام معرفت نداشته باشد، گرايش وي به‌ مال حرام، دور از انتظار نخواهد بود. مقاله‌ حاضر به ‌روش تحليلي ـ توصيفي به‌ اين موضوع پرداخته ‌است.
کليدواژه‌ها: مال حرام، عوامل بينشي گرايش به ‌مال حرام، اعتقاد به ‌خدا، اعتقاد به ‌معاد، احکام شرعي.