اهميت و فضيلت وساطت در ازدواج از منظر آيات و روايات

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

يونس عيسوند / کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قرآن و حديث    y.eisvand@gmail.com
محمدتقي سبحاني‌نيا / استاديار دانشگاه قرآن و حديث    mt.sobhany@gmail.com
دريافت: 10/05/97                    پذيرش: 22/10/97
چکيده
واسطه‌گري در ازدواج، از مؤثرترين راه‌هاي رونق‌بخشي به روند ازدواج و بهبود سطح کيفي آن در جامعه است. توجه و احياء دوباره اين سنت حسنه، نيازمند شناخت اهميت و ارزش وساطت است؛ هدفي که با تبيين جايگاه فضيلت‌مدارانة آن از منظر دين اسلام، با تکيه بر آيات و روايات، در اين پژوهش دنبال مي‌شود. روش تقرير داده‌هاي کتابخانه‌اي اين مقاله توصيفي ـ تحليلي است. طبق بررسي‌هاي انجام‌شده، در مجموع شش آيه از قرآن کريم با رويکردهاي پنج‌گانه به موضوع وساطت در ازدواج تصريح دارد: 1. دستور به وساطت؛ 2. وساطت به‌مثابة الگوگيري از فعل الهي؛ 3. معرفي الگوي وساطت در شرايط عادي؛ 4. معرفي الگوي وساطت در شرايط بحراني؛ 5. تبيين آثار وساطت در کارهاي خير. در ميان فرمايشات اهل‌بيت عليها السلام نيز تعداد 20 روايت، بر اهميت و ارزش واسطه‌گري در ازدواج تأکيد داشتند. روايات وساطت، به سه بخش کلي، تقسيم مي شوند: الف. وساطت به‌عنوان حق طبيعي (ناظر به رابطة والدين و فرزندان)؛ ب. ثواب‌هاي دنيوي و اخروي وساطت؛ ج. عواقب ترک وساطت و بي‌توجهي به آن.
کليدواژه‌ها: ازدواج، وساطت در ازدواج، فضيلت وساطت، اهميت وساطت.