تبيين امكان تحقق علم حضوري به نفس مجرد مطابق برهان هواي طَلق

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره چهارم، پياپي 259 (ويژة فلسفه)

حامد شاد / دكتري معارف اسلامي دانشگاه معارف اسلامي     h.shad@h-shad.ir
دريافت: 06/11/97                    پذيرش: 19/03/98
چکيده
ابن‌سينا در مقام اثبات جوهر نفساني و غيرمادي براي انسان، برهان هواي طلق را مطرح مي‌کند و مدعي مي‌شود که وجود جوهر نفساني امري بديهي است و با بياني تنبيهي، ما را به درک اين امر بديهي ياري مي‌کند. او برهان هواي طلق را به عنوان يک برهان تجربي مطرح نمي‌کند، اما حالت تصويرشده در برهان، علاوه بر تحقق فرضي، قابليت تحقق عيني و واقعي را هم دارد. حالت غفلت از بدن و حواس ظاهري که او مفروض مي‌گيرد، با استفاده از «داروهاي بي‌حسي» و با استفاده از «عمليات محروميت حسي» به تحقق عيني رسيده ‌است. آنچه با کمک اين برهان درک مي‌شود، نفس مجرد است، نه مفهوم کلي يا صورت خيالي بدن يا افعال و حالات دروني و يا يکي از اعضاي داخلي مانند مغز. روش تحقيق در اين مقاله، عقلي، توصيفي و تحليلي است.
كليدواژه‌ها: ابن‌سينا، برهان هواي طلق، برهان انسان معلق، نفس انساني، تجرد نفس.