مرگ از ديدگاه ابن‌سينا و فلوطين

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره چهارم، پياپي 259 (ويژة فلسفه)

مريم خاني/ کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامي دانشگاه بين‌المللي امام خميني ره قزوين     M.khani1012@yahoo.com
مهري چنگي آشتياني/ استاديار گروه معارف اسلامي دانشكده شريعتي
سيدحسن ميرديلمي/ کارشناس ارشد فلسفه و حکمت اسلامي دانشگاه علامه طباطبائي
دريافت: 29/09/97                    پذيرش: 29/02/98
چکيده
فلسفة مرگ و اضطراب ناشي از آن، يکي از معماهاي حيات بشري و از جمله مسائلي است که گفت‌وگوهاي بسياري ميان متفکران مختلف برانگيخته است. در اين ميان ابن‌سينا و فلوطين از جمله فيلسوفاني هستند که نظريات متفاوتي در اين‌باره ارائه داده‌اند و معتقدند نوع نگاه آدمي به ‌فلسفة آفرينش و معناي زندگي، ارتباط مستقيمي با برداشتِ وي از مرگ دارد و بدون دستيابي به ‌فلسفة حيات نمي‌توان درک درستي از مرگ داشت؛ ازهمين‌رو، ميان معناي زندگي و مرگ ارتباط عميقي وجود دارد. در اين نوشتار با روش توصيفي ـ تحليلي و با استناد به‌ منابع معتبر، سعي ‌شده ديدگاه ابن‌سينا و فلوطين درباره مرگ و زندگي بررسي شود. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که به‌باور اين دو متفکر، بدون تفسير انسان و هستي نمي‌توان معناي درستي براي مرگ يافت و با توجه به ‌تفاوت مبانيِ نفس‌شناسي از ديدگاه آنها، به‌دنبال يک هدف مشترک، که همان رسيدن به‌ خداست، مي‌توان درک متفاوتي از زندگي و مرگ داشت.
كليدواژه‏ها: ابن‌سينا، فلوطين، مرگ، زندگي.