معرفت شماره 191 ـ آبان 1392

توكّل؛ لوازم و موانع آن در روايات خليل مروج/ نجمه حيدري (ص 71)

درآمدى بر آراى ابن‏ سينا و جاحظ در باب اصول تربيت حسنعلي بختيار نصر آبادي/ رضا علي نوروزي/ كمال نصرتي هشي/ محمد شاهى (ص 91)

تحليل درون‏ مايه‏ هاى تربيتى در بهارستان جامى محمد بهنام فر/ نرگس تهوري (ص 105)

نجواى نيازمندان به معبود (2) آيت‏اللّه علّامه محمدتقى مصباح (ص 5)

مبانى انسان‏ شناختى ارزش‏ ها آفرين قائمي/ كريم خان محمدي (ص 11)