معرفت شماره 023 - زمستان 1376

شماره:23  عنوان: ويژه‌نامه اقتصاد اسلامى

 

 • پرتوى از كلام رهبرى
 • سرمقاله

اخلاق و عرفان اسلامى

 • اخلاق و عرفان اسلامى‌/ استاد محمدتقى مصباح يزدى

ميزگرد

 • ميزگرد ثروت‌هاى بادآورده‌/ در گفتوگو با دكتر نهاونديان و حجة‌الاسلام مصباحى

مقالات اقتصادى

 • كاوشى در علميت اقتصاد و اقتصاد اسلامى‌/ دكتر يدالله دادگر
 • مبانى و روش‌ها در تحليل نظام‌هاى اقتصادى‌/ سيد حسين حسينى
 • عوامل تورّم در اقتصاد ايران‌/ حجة‌الاسلام حسن نظرى
 • روحانيت، زى طلبگى و توسعه‌/ دكتر احمد رجب زاده
 • مالكيت و قيمت‌گذارى آب‌/ سيد محمدكاظم رجايى

مقولات ديگر

 • پلوراليسم; ديدگاه متفكران مسلمان‌/ دكتر محمد لگنهاوسن‌/ ترجمه نرجس جواندل
 • اديان و مفهوم ذات غايى‌/ جان هيك و سيدحسين نصر‌/ ترجمه احمد رضا جليلى
 • مسيح(عليه السلام) در عهد عتيق‌/ محسن پور محمد

گزارش

 • پيام عطش;‌/ گزارشى از سفر استاد مصباح يزدى به برخى از كشورهاى امريكاى لاتين
 • مصاحبه خبرنگاران روزنامه‌هاى آمريكايى با حضرت آيت الله مصباح يزدى

 

 • ABSTRACTS