معرفت شماره 096 - آذر 1384

اخلاق و عرفان اسلامي محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

مزاياي تفسير موضوعي قرآن كريم محمدرضا داودي (ص 35)

تأملّي در روايات معراج غلامعلي عزيزي كيا (ص 52)

بررسي صدق از ديدگاه قرآن مهرداد عباسي/ محمدحسين برومند/ امير جودوي (ص 71)

داوري هاي بشر از نگاه قرآن كريم پريچه/ محمدحسين برومند (ص 81)

ايرانيان در اشاره هاي قرآني سيدمحمد شفيعي مازندراني (ص 91)

منابع ادبي و نقش آن ها در تفسير محمد نقيب زاده (ص 109)