معرفت شماره 035 - مرداد و شهريور 1379

شماره:35  عنوان: ويژه‌نامه علوم قرآنى

 

 • پرتوى از كلام رهبرى
 • سرمقاله

اخلاق و عرفان

 • اخلاق و عرفان اسلامى/ استاد محمدتقى مصباح

مقالات علوم قرآنى

 • علوم قرآن وقرآن پژوهى;اهميت،جايگاه وتنگناها/ درگفتگوبا:حجة الاسلاموالمسلمين محمودرجبى
 • زبان قرآن; ساختار و ويژگى ها/ حميد آريان
 • قرآن و زبان نمادين/ على نصيرى
 • هرمنوتيك و تأثير انتظارات بر فهم قرآن/ مصطفى كريمى
 • رابطه فكر و قلب با فهم قرآن/ رضا رستمى زاده
 • تفسير موضوعى قرآن كريم از ديدگاه آيت الله شهيد سيدمحمدباقر صدر؛/ غلامعلى عزيزى
 • نقش قرآن در دين دارى اسلامى/پروفسور محمود محمد ايّوب/ ترجمه محمدجواد اسكندرلو
 • قول به صَرْفَة از ديدگاه آية اللّه مصطفى خمينى; درباره تحدّى قرآن/ محسن غرويان
 • تأملى در مستندات قرآنى پلوراليسم 2/محمدحسن قدردان قراملكى
 • معرفى پايان نامه هاى گروه علوم قرآن و تفسير مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)

از مقولات ديگر

 • آسيب شناسى فرهنگى 4/ دكتر سيداحمد رهنمايى
 • تساهل و تسامح از منظر دين/ محمد فولادى
 • تأويل و تفسير در علم اجتماعى/ گرارد دلانتى /ترجمه: محمد عزيز بختيارى

 

 • خلاصة المحتويات  (ABSTRACTS)