ارزش‏ها و هنجارهاى متعالى در سوره لقمان و روش‏هاى كاربردى كردن آنها در جامعه

ضمیمهاندازه
5.pdf349.49 کیلو بایت

سال بيست و دوم ـ شماره 194 ـ بهمن 1392، 59ـ70

حميدرضا نريمانى1

عارفه خوروش2

حسين امامى3

چكيده

يكى از اصلى ترين عوامل تشكيل دهنده جوامع بشرى، «نياز» است كه در بستر فرهنگ بدان پاسخ گفته مى شود. ارزش ها، كه در قالب هنجارها تجلى مى يابند، عناصر مهم سازنده فرهنگ هر جامعه اند. تحقيق و كاوش پيرامون آنها، و در ادامه، تقويت و برجسته سازى اين عناصر، سبب حفظ و صيانت فرهنگ آن جامعه در برابر فرهنگ هاى مهاجم خواهد شد.

اين پژوهش، مى كوشد با روش تحليل محتوا در انوار مقدس سوره «لقمان»، به شرح و توضيح هشت نمونه از الگوهاى ارزشى و هنجارهاى پيرامون هريك از آنها، با استناد به آيات مباركه اين سوره بپردازد و بيان برخى از راه كارهاى جامعه پذيرى اين عناصر، ارائه روش و راهى نو به عنوان سرآغازى براى پژوهش هاى مشابه در آيات ساير سوره ها و نيز مقايسه سوره ها با يكديگر و تدوين مجموعه جامعى از الگوها و هنجارهاى موردنظر فرهنگ غنى اسلام، به عنوان يگانه راه پاسخ گويى به اساسى ترين نياز انسان، يعنى دستيابى به خوش بختى و رفاه حقيقى و ابدى، ازجمله نتايج حاصل از اين تحقيق به شمار مى روند.

كليدواژه ها: سوره لقمان، فرهنگ، ارزش ها، هنجارها، روش هاى كاربردى.


1 كارشناس ارشد مديريت فرهنگى دانشگاه آزاد اسلامى واحد خوراسگان. hrnarimani@gmail.com

2 دانشجوى كارشناسى حوزه علوم اسلامى دانشگاهيان دانشگاه اصفهان. ar.khorvash@iran.ir

3 كارشناس ارشد علوم تربيتى دانشگاه مرودشت. ehosin48@yahoo.com

دريافت: 13/ 8/ 91 پذيرش: 19/ 10/ 92.


 

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
194
شماره صفحه: 
59