معرفت شماره 276-آذر 1399

جایگاه حواریون در قرآن جعفر رضائی مجیدپور/ حسین نقوی (ص 9)

بررسی تطبیقی وعده‌های الهی در قرآن کریم وکتب تواریخ ایام حامد صنایعی وصال/ مهين كرامتي‌فرد (ص 21)

بررسی سهولت و صعوبت نماز در اسلام و یهودیت ابراهیم بهادیوند چگینی/ حسین نقوی (ص 33)

نقش شیطان در جهان از دیدگاه قرآن و عهدین مرضیه دژفر/ حامد نظرپور (ص 45)

شرایط عامل اخلاقی از منظر امامیه و آئین کاتولیک مجتبی نوری کوهبنانی/ سیداکبر حسینی قلعه بهمن (ص 67)