معرفت شماره 278 -بهمن 1399

نقش ذکر در شکوفایی فطرت الهی انسان از دیدگاه قرآن کریم سیدعلی‌اکبر حسینی/ محمد نقیب‌زاده (ص 23)

فرایند تأمین نیاز به عزت از دیدگاه قرآن احمد زارعی/ اسمعیل سلطانی بيرامي (ص 33)

نیازهای متعالی انسان از نگاه قرآن محمدامین میقانی/ امیررضا اشرفی (ص 55)

تصورات ذهنی صحيح از خداوند از دیدگاه قرآن و روايات سمیه یوسفي/ احمد زارع زردینی/ محمدحسین فلاح/ علی‌محمد میرجلیلي (ص 75)

خاستگاه و سیر تطور جریان ظاهرگرایی اهل‌سنت در تفسیر قرآن غلام‌محمد شریعتی/ محمدباقر فرضي (ص 87)