معرفت شماره 266 -بهمن 1398

بررسی بعد اجتماعی مسئولیت‌گریزی از نگاه قرآن و ‌روان‌شناسی محمود حسنی/ حسین صابری راد/ ابوالحسن حقاني (ص 45)

ويژگي‌های ارتباط کلامی مطلوب در منابع اسلامی با نگاهي روان‌شناختي محمدرضا جهانگیرزاده/ رحيم ناروئی نصرت/ محمدهاشم توفیقی (ص 87)