معرفت شماره 268 -فروردين 1399

جایگاه قلب در اخلاق عرفانی حسين مظفري/ سيدمحمدرضا ظهيرالاسلام (ص 17)

ماهیت و انواع خواطر و معیار بازشناسی آنها از یکدیگر داوود حسن‌زاده کریم‌آباد/ علی باقرزاده ساربانقلی (ص 27)

جمع عارفانه ميان خلوت و جلوت داوود حسن‌زاده کریم‌آباد/ سیدرسول اختری (ص 49)

جلوه‌های توحیدی و مراتب آن در دیوان حکیم سنایی مژگان جهاندار/ حمزه محمدی ده‌چشمه (ص 59)