معرفت شماره 283 -تير 1400

اجرای حدود و حقوق بنیادین بشر (کرامت، آزادی و حیات) محمدرضا باقرزاده/ محسن هنرجو (ص 37)

بازاندیشی آثار نسب نامشروع در فقه امامیه و نظام حقوقی ـ قضایی ایران امیرحمزه سالارزایی/ نادر مختاري افراكتي/ عابـدین ﻣﺆمنی/ سیدجلال موسوی‌نسب (ص 49)

ماهیت اسناد تجاری عبدالله بهارلویی (ص 75)

اصول مشروعیت مداخله در اسلام و نظام حقوقی بین‌الملل مجید وزیري/ جبار محمدی بلبان‌آباد (ص 87)