معرفت شماره 275 -آبان 1399

آسیب‌شناسی عبودیت در حیطه احساسات و عواطف سیدعلی حسینی‌زاده/ سیده آرزو بنی‌صدر/ رضا مهدیان فر (ص 23)

ولایت‌پذیری و چگونگی تأثیر آن بر سلامت روان راضیه‌سادات سیدخراساني (ص 37)

عوامل روان‌شناختی تبدل به دین اسلام؛ براساس منابع اسلامی و آراء اندیشمندان مسلمان محمدسعید نصر اصفهانی/ محمدناصر سقای بی‌ریا/ محمدرضا احمدی محمدآبادي (ص 45)

رفتار حمایتی و شیوه‌های آن از نگاه قرآن و روان‌شناسی محمود حسنی/ رحیم میردریکوندی/ محمدرضا احمدی محمدآبادي (ص 67)

رفتار حمایتی؛ مفاهیم مرتبط و انواع آن در منابع اسلامی سیدهادی صبوری/ ابوالقاسم بشیری گورتی/ محمدرضا جهانگیرزاده قمی (ص 79)

الگوی تاب‌آوری (فعال) در ارتباطات همسایگی اسلامی طاهره معین‌فر/ علی ملکوتی‌نیا (ص 89)