معرفت شماره 298 - مهر 1401

قلمرو و منشأ ارزش‌هاي اخلاقي * آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ص 5)

امانت ‌بودن قدرت در حکومت اسلامي سيدمحمدهادي مقدسي (ص 21)

ماهيت حکومت ديني با نگاهي به قرآن و عهدين حجت احسان‌بخش/ مرتضي صانعي (ص 69)

اصول مردم‌سالاري اسلامي در قرآن و حديث احمد نظري/ پريسا فرهادي/ عليرضا صابريان (ص 81)

نصب الهی ولی‌فقیه مرتضی صانعی/ سعید فتحی (ص 93)