معرفت شماره 256 -فروردين 1398

انس با خدا و پرهيز از غفلت آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح (ص 5)

تربيت اخلاقي با رويكرد تطبيق بر قاعدة لاضرر محمد قدرتي/ حسين غفوري چرخابي (ص 35)

شرايط و قلمرو مدارا در قرآن و سنت سيده‌فاطمه طباطبائي/ اعظم عسكري خناماني (ص 63)

اهميت و فضيلت وساطت در ازدواج از منظر آيات و روايات يونس عيسوند/ محمدتقي سبحاني‌نيا (ص 75)

ABSTRACTS (ص 98)