معرفت شماره 280 -فروردين 1400

سواد اطلاعاتی و قدرت تبیين‌کنندگی آن برای کارآفرینی دانشجویان سیف‌اله فضل‌الهی قمشی/ افسانه صادقی مجد (ص 101)